Bulgaria’s National Liberation Day

Българският Център в Нова Англия, Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Бостън и Българската Църква “Св. Петка” имат удоволствието да ви поканят на

Годишния концерт и парти по повод 3-ти март, Национален празник на Република България

Неделя, 3-ти МАРТ, 2019

Вратите отварят в 17:00 ч., концертът започва в 17:30 ч.
Леката вечеря и партито започват в 19:00 ч.

На миналогодишния празник пяхме, танцувахме и се веселихме! Това бе най-голямото събитие на общността ни за годината!

Адрес: Melrose Memorial Hall на 590 Main St., Melrose, MA 02176

Градски транспорт: Автобус № 106,131,136,137 или влак до спирка Wyoming Hill в Melrose www.mbta.com

Билети:

Предварителна покупка:  $26 за възрастни, $16 за деца от 6-18 и пенсионери 65+ с личен документ

На вратата: $30 за възрастни, $20 за деца 6-18 и пенсионери 65+ с личен документ

Допълнително за вечерята на вратата: $10

Цената на всеки билет включва $1.00 за реставрация на Melrose Memorial Hall

Билети може да купите предварително онлайн с карта, от Българското училище в Бостън и училището в Кейп Код, от Българския магазин Six Star Market в брой на 170 Main St, Woburn, MA или от ВинКари Сафари на 10 Micro Drive in Woburn, MA

Тържеството ще е и в подкрепа на инициативата за закупуване на дом за българското общество в района на Нова Англия.

Ето някои от нашите изпълнители

Майкъл Марчев
Симона Карадонева
Ансамбъл Лудо Младо
Лора Макхю
Пламен Петков
Детска група от БГ училище Бостън
Детска Танцова Група “7/8″Николет Иванова
Детски хор от БГ училище Кейп Код
Здравка Николова
Североизточни танци и художествена гимнастика

За повече информация: info@bulgariancenter.org

Генерален спонсор:

Поддръжник:

Bay State Eye – Петя Дамянова

**********************************************************

The Bulgarian Center of New England, The Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii” and The Bulgarian Church “St. Petka” are honored to present the

2019 ANNUAL CELEBRATION of Bulgaria’s National Liberation Day

A wonderful concert followed by light dinner and dancing. The biggest annual celebration for the Bulgarian community and our friends in New England!

SUNDAY, MARCH 3, 2019

Doors open at 5:00 pm, concert starts at 5:30 pm
Light dinner and dance party at 7:00 pm

Melrose Memorial Hall
590 Main St., Melrose, MA 02176

Public transportation: Bus № 106,131,136,137 or Commuter rail to the Wyoming Hill stop in Melrose www.mbta.com

Tickets

ADVANCE purchase of tickets for the concert and party:

$26 general adult admission

$16 for children 6-18 and adults 65+ with ID

AT THE DOOR: $30 general admission

$20 for children 6-18 and adults 65+ with ID

DINNER(door only): $10

Advance tickets can be purchased online. Cash only tickets also available at The Bulgarian School in Boston, Bulgarian School on Cape Cod, Bulgarian store “Six Star Market” at 170 Main St., Woburn, MA, or at VinKari Safari at 10 Micro Drive in Woburn, MA

The event is also in support of our mission in purchasing a home for the Bulgarian community in the New England area.

Some of our performers include

Michael Marchev
Simona Karadoneva
Ludo Mlado Dance Ensemble
Laura McHugh
Plamen Petkov
Children group from BG school in Boston
Children Dance Group “7/8 “
Nicolet Ivanova
Children choir from BG School Cape Cod
Zdravka Nikolova
North East Rhythmic Gymnastics and Dance

For more information, please email info@bulgariancenter.org

The price of admission includes a $1.00 donation to Memorial Hall  Restoration Fund.

General Sponsor

Supporter:  Bay State Eye – Petya Damyanova

Thank you for making the Award Celebration in Honor of Violeta Jeljazkova a success!

English below

~~~~~~~~~~~

Скъпи приятели,

На 11ти ноември 2018 в Бостън се състоя вълнуващо тържество по случай връчването на медал „Иван Вазов“ на Виолета Желязкова. Медалът бе връчен от Генералния консул на Република България, Мая Христова – благодарим Ви, г-жо Генерален консул, че бяхте с нас!

Тържеството беше значимо събитие за Виолета, за всички нейни български и американски приятели и за българската общност в Бостън. Благодарим ти, Вили от сърце, за всичката радост, с която ни даряваш през годините и че предаваш умението и дългогодишния си опит в културната дейност на тези около теб.

Изказваме дълбока благодарност на Държавната агенция на българите в чужбина, че оцени приноса на Вили; и на всички за присъствието и подкрепата ви. Помощта ви беше много ценна и допринесе за хубавото настроение на вечерта и за събиране на дарения.

От името на Българския център в Нова Англия изказваме искрена благодарност на чудесния екип, който организира и проведе това събитие и на всички дарители и доброволци.  Те вложиха много енергия и обич през последните седмици.

Благодарим на:

 • Ванча Картолова, Ирина Тодорова и Боряна Занева, за координиране на организацията и водене на тържеството;

 • Таня, Коста, Виолета и Гергана Харалампиеви, Таня Ненкова, Невяна и Слави Тодоров за подготовката и координирането на толкова активния и успешен тих търг;

 • Виктория Анастасия, Инна Цветкова, Александра Грашкина-Христов,  Лили Попова-Флашенбърг, Надя Улман, Димитър Димитров, Глория, Александър и Диан Соловей, Евани Попдончева за администриране на събитието, връзка с общността и медиите;

 • Нели Тончев за артистичен дизайн;

 • Алекс Стоянов, Елица Стойнева, DJ Русков; Лудо Младо с Петър Петров, Мариета Мирчева, Мария Атанасова, Веселина Рахнева, Петя Христова, Светлин Димов за чудесния концерт;

 • Юлия и Станимир Дюлгерови снимките;

 • Венета Андреева, Калина Карлоу за поздравленията от Българското училище в Бостън;

 • Антоанета и Любомир Нечеви за това, че направиха възможно да се вее българското знаме; Петко Янъков за дарените красиви цветя;

 • и на многото дарители и участници в тихия търг, на всички доброволци!

Скоро ще публикуваме информация за даренията. Може да следите новините на страницата ни и във Facebook. Влезте тук да разгледате снимките от събитието.

Сърдечни поздрави,

От борда на директорите
Български център в Нова Англия

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dear friends,

On November 11, 2018, an exciting celebration took place in Boston on the occasion of the awarding of the “Ivan Vazov” Medal to Violeta Jeliazkova. The medal was bestowed by the Consul General of the Republic of Bulgaria, Maya Hristova – thank you, General Consul, that you were with us!

The celebration was a significant event for Violetta, for all our Bulgarian and American friends and for the Bulgarian community in Boston. Thank you, Vili  from our hearts, for all the joy you have given us over the years, and for passing on your skills and years of experience in organizing the NE region’s cultural activities to those around you.

We are deeply grateful to the State Agency of the Bulgarians Abroad for appreciating Violeta’s contribution; and everyone for your presence and support.

On behalf of the Bulgarian Center in New England, we express our sincere gratitude to the wonderful team that organized and held this event and to all donors and volunteers. They put a lot of energy and love in the last few weeks in making this event a success.

Thanks to:

 • Vancha Kartolova, Irina Todorova and Boryana Zaneva, for coordinating the organization and holding the celebration;

 • Tanya, Costa, Violeta and Gergana Haralampievi, Tanya Nenkova, Neviana and Slavi Todorov for the preparation and coordination of such an active and successful silent auction;

 • Victoria Anastasia, Inna Tsvetkova, Alexandra Grashkina-Hristov, Lily Popova-Flashberg,  Nadia Ullman, Dimitar Dimitrov, Gloria, Alexander and Dian Solov, Evan Popdoncheva for administration of the event, community and media relations;

 • Nelly Tonchev for artistic design;

 • Alex Stoyanov, Elitsa Stoyneva, DJ Ruskov; Ludo Mlado with Petar Petrov, Marieta Mircheva,   Maria Atanasova, Veselina Rahneva, Petya Hristova, Svetlin Dimov for the wonderful concert;

 • Julia and Stanimir Dyulgerov photos;

 • Veneta Andreeva, Kalina Carlow for the Greetings from the Bulgarian School in Boston;

 • Antoaneta and Lyubomir Nechevi for making it possible to see the Bulgarian flag; Petko Yanakov for the beautiful flowers donated;

 • and the many donors and participants in the silent auction, to all volunteers!

We will soon post information about the donations. Please follow the news on our site and Facebook. Here are some pictures from the event.

Kind regards,

From the board of directors
The Bulgarian Center in New England

Award celebration in honor of Violeta Jeliazkova / Награждаване на Виолета Желязкова

*** English text below Bulgarian***

Тържество по случай награждаването на Виолета Желязкова

с медал „Иван Вазов“ от ДАБЧ

Скъпи приятели,

С радост ви съобщаваме, че Държавната агенция за българите в чужбина награждава Виолета Желязкова, Директор и основател на Българо-американския център „Мадара“,  Бостън

с  медал „Иван Вазов“

“За значителен принос в популяризирането на българското изкуство и култура в Северна Америка, за организиране на многобройни инициативи посветени на съхраняването на българския дух, както и по повод отбелязването на 20-годишнината от нейната активна дейност на американска земя.“ Номинацията бе подадена от екипа на БЦНА в знак на дълбока благодарност към делото на Вили, която помогна и за създаването на Българския център в Нова Англия. Повече може прочетете за Виолета тук.

Медалът ще бъде връчен от генералния консул на Република България, Мая Христова.

Каним ви на коктейл-парти по случай наградата на Виолета.  Заповядайте лично да поздравите Вили и да празнуваме заедно. Програмата на тържеството може да видите по-долу.

Дата: 11ти ноември 2018 г.

Начало: 17.00 ч

Място: Burlington Marriott Ballroom;  One Burlington Mall Road, Burlington, Massachusetts 01803; Карта >
Паркинг: Безплатен.  Градски транспорт: Bus 350

Билети могат да бъдат закупени онлайн на този линк.  Необходимо е предварително закупуване, за да уведомим залата за броя на гостите – билети ще се продават до 6-ти ноември 2018 до 16 часа и няма да се предлагат на входа.

Куверт: $40 за възрастни и $20 за деца под 10 годишна възраст – включва почерпка с ордьоври.  Напитките се купуват отделно на кеш бар. Носете си пари в брой и документ удостоверяващ възраст; кредитни карти не се приемат.

Билети могат да се закупят в брой на следните места:

Bulgarian store Six Star Market, 
170 Main St, Woburn, MA
и тук:

Bulgarian School, Saturdays, 3-6 pm. For contacts: Victoria Anastasia, cell 617.372.5627, 411 Waverley Oaks Rd #214, Waltham, MA

Облекло: официално/коктейлно.

Програма:

 • Поздравления от официални лица

 • Изпълнение на танцов ансамбъл „Лудо Младо“, с хореографи Петър Петров и Мариета Мирчева

 • Алекс Стоянов (флейта)

 • Елица Стойнева (народни песни)

 • Тих търг

 • ПАРТИ с дисководещ Кристиян Русков

 

За допълнителна информация се свържете с Ванча Картолова: 617-669-4927; Vancha@bulgariancenter.org; www.bulgariancenter.org

 

Честито Вили, сърдечни поздравления за така заслужената награда!

От името на Българския център в Нова Англия.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Award celebration in honor of Violeta Jeliazkova for receiving the medal “Ivan Vazov” from the State Agency for Bulgarians Abroad

Dear friends,

We are very happy to inform you that the State Agency for Bulgarians Abroad has awarded Violeta Jeliazkova, Director and Founder of the Bulgarian-American Center Madara, Boston

with the medal “Ivan Vazov”

“For her significant contribution to promoting Bulgarian art and culture in North America, for organizing numerous initiatives dedicated to the preservation of the Bulgarian heritage and in honor of the 20th anniversary of her service to the Bulgarian community on American soil.”  Violeta was nominated by the BCNE team in gratitude for her contributions to the creation of the Bulgarian Center in New England.  You can read more about Violeta here.

The medal will be presented by Maya Hristova, Consul General of the Republic of Bulgaria.

Join us to celebrate Violeta’s award and accomplishments at a festive cocktail party where you could personally congratulate Villi. You can see the program below.

Date: November 11, 2018

Time: 5.00 PM

Place: Burlington Marriott Ballroom; One Burlington Mall Road, Burlington, Massachusetts 01803  Map >
Free parking, Public transport Bus 350

Tickets can be purchased online at this link. Advance purchase of tickets is necessary in order to reserve the number of guests – tickets will be sold until November 6, 2018 at 4 pm and will not be available at the door.

Price: $40 for adults and $20 for children under the age of 10; includes hors d’oeuvres. Cash bar for beverages.  Please bring ID. Credit cards will not be accepted.

You can also buy paper tickets in cash only at the following locations:

Bulgarian store Six Star Market, 
170 Main St, Woburn, MA
web 

 

and

 

Bulgarian School, Saturdays, 3-6 pm. For contacts: Victoria Anastasia, cell 617.372.5627, 411 Waverley Oaks Rd #214, Waltham, MA

Dress code: formal / cocktail attire.

Program:

• Congratulations from invited officials

• Performance by “Ludo Mlado” dance ensemble with choreographers Petеr Petrov and Marieta Mircheva.

• Alex Stoyanov (flute)

• Elitsa Stoyneva (folk songs)

• Silent auction

• DANCE PARTY with DJ Kristian Rouskov

For additional information contact Vancha Kartolova: 617-669-4927; Vancha@bulgariancenter.org; www.bulgariancenter.org

 

Congratulations, Villi, for this well- deserved award!

 

Sincerely,

The Bulgarian Center in New England

http://bulgariancenter.org

ДЕН НА АУБ В БОСТЪН / A DAY OF AUBG IN BOSTON

Американският университет в България (АУБ)
заедно с
Посолството на Република България в САЩ

и
Българският център в Нова Англия

сърдечно Ви канят на

ДЕН НА АУБ В БОСТЪН

Събота, 29 септември 2018г., от 15:30 до 17:00
Българско училище „Св. Св. Кирил и Методий“
411 Waverley Oaks Rd #214
Waltham, MA 02452

Заповядайте на 29 септември в 3:30 ч. в българското училище „Св. Св. Кирил и Методий“, за да се срещнете със заместник-директора на отдел „Прием на студенти“ в АУБ, и научите повече за университета.

Традиционната за САЩ  система на образование liberal arts е пренесена успешно в Европа от Американския университет в България преди 27 години. Създаден през 1991 г., в момента АУБ е дом на близо 1 000 студенти от над 40 държави. При завършването си младежите получават две дипломи, признати в САЩ и в България, като стойността на образованието е доста по-достъпна от университети от този ранг в Америка. Това е възможност за младите хора да се свържат с българските си корени и да заздравят българската си идентичност, без да губят американската перспектива за образование и кариерно развитие.

Бъдете сред нашите гости и разберете защо 99,8% от възпитаниците на АУБ намират успешна реализация в цял свят веднага след дипломирането си. Ще се радваме да Ви посрещнем и да отговорим на всичките Ви въпроси, свързани с живота и обучението в Американския университет в България.

Поради ограничения брой места, моля, регистрирайте се не по-късно от 25 септември.

При необходимост от превод, моля, свържете се с нас на място – ще се радваме да Ви бъдем от помощ!

The American University in Bulgaria (AUBG)
in cooperation with
The Embassy of the Republic of Bulgaria to the United States
and
The Bulgarian Center of New England
cordially invite you to

A DAY OF AUBG IN BOSTON

Saturday, September 29, 2018 at 03:30 PM until 05:00 PM
The Sts Kiril and Metodii Bulgarian School
411 Waverley Oaks Rd #214
Waltham, MA 02452

Join the Assistant Director of Admissions of AUBG to learn more about theUniversity.

The American University in Bulgaria is an U.S. accredited, liberal arts University where students earn both an US and EU diploma upon graduation. AUBG students live on a world-class, safe campus that provides them with the opportunity to learn from world-class faculty and other students from over 35 different nations.

After 27 years and more than 5,000 graduates later, AUBG can say proudly state that we offer our students with superior academics, expansive extracurriculars, and a strong foundation for their future success. AUBG has impressive record of 99.8% employment rate or graduate school enrollment upon graduation.

Light refreshments will be provided.

RSVP at this link by September 25, as there are limited spots available.

Information in English/Bulgarian will be provided after the presentation upon request. To accommodate your language preferences please get in touch with us on the spot. We will be glad to assist you!

Пролетен благотоврителен концерт “Song and Stories Around the World”

Dear Community,

Here is one more upcoming event for music lovers that would also help children with special needs in Bulgaria. Please scroll down for details and share away!

Скъпи сънародници,

Препращаме покана за един прекрасен концерт в подкрепа на дом за деца със специални нужди в България. Моля вижте детайли по-долу и споделете поканата.

Invitation in English below.

TK Music Lessons Studio, Norwood най-сърдечно ви кани на пролетен благотворителен концерт в помощ на Children of Bulgaria Non-Profit Organization – New York, който ще се състои на 11-ти март 2018 г. (неделя) от 15:30 ч. във First Congregational Church,

100 Winter St., Norwood MA 02062.

В концерта “Музика и приказки от цял свят” ще участват деца от ТК Music Lessons Studio, Norwood, Massachusetts.

Билети от $10 ще се продават в Six Star Market, Woburn MA, Rofinka Hair Design, Newton MA, както и в Българското училище в Бостън.

Всеки закупен билет ще подпомогне каузата и ще ви осигури вход за концерта, при желание да го посетите.

Всички събрани средства ще отидат за настоящата кампания на Children of Bulgaria, посветена на Центъра за специална образователна подкрепа в град Пловдив, България (www.pu-sk.com).

Преди няколко години, пожар унищожава напълно сградата на центъра. Въпреки, че тя е възстановена от институциите в България, сградата стои празна и неизползваема. Нуждае се от оборудване на специализираните кабинети по музикална и художествена терапия, Mонтесори терапия, говорна и кинезио терапия.

Дарения може да направите и директно на банковата сметка на организацията: www.paypal.me/childrenofbulgaria

Организираме и томбола на цена $3 за билет. Наградите за нея ще бъдат осигурени с любезното съдействие на нашите спонсори: Six Star Market, Rofinka Hair Design, Zara Foto, Jodi Hilton Photography, Joan Caproff Hilton Pottery, Alex and Ani HQ и други.

Изказваме най-сърдечна благодарност и на Българският център в Нова Англия за съдействието, както и на First Congregational Church in Norwood за предоставената от тях сграда.

*************************************************************************

TK Music Lessons Studio in Norwood invites you to a spring charity concert titled Stories from Around the World to benefit the Children of Bulgaria Non-Profit Organization – New York. The concert will take place on Sunday March 11, 2018 from 3:30 pm in the First Congregational Church, 100 Winter St., Norwood MA 02062.

The children performing are students of TK Music Lessons Studio in Norwood, MA.

The ticket price is $10. Tickets will be sold at the Six Star Market in Woburn, Rofinka Hair Design in Newton, and at the Bulgarian School in Boston.

You can buy as many tickets as you wish as a way of making a donation, even if you do not plan to attend.

All of the proceeds will go toward the Children of Bulgaria’s current fundraising campaign for the Center for Special Educational Support in Plovdiv, Bulgaria (www.pu-sk.com)

A few years ago, a devastating fire burned an entire building of the center. Although the Bulgarian government has financed the rebuilding of the structure, the current building is completely empty and useless. It is in dire need of new equipment for its programs providing art and music therapy, Montessori therapy, speech and kinesiotherapy.

You can also make a donation directly to Children of Bulgaria’s bank account:

www.paypal.me/childrenofbulgaria

Our concert will also include a raffle for prizes kindly donated by our sponsors: Six Star Market, Rofinka Hair Design, Zara Foto, Jodi Hilton Photography, Joan Caproff Hilton Pottery, Alex and Ani HQ, and others. The raffle tickets are $3 each.

We are deeply grateful to the Bulgarian Center of New England for its support, as well as to the First Congregational Church in Norwood for allowing us to use its space for our concert.

2018  ANNUAL FUNDRAISING CELEBRATION of Bulgaria’s National Liberation Day

The Bulgarian Center of New England, Inc. is honored to present the
2018  ANNUAL FUNDRAISING CELEBRATION of Bulgaria’s National Liberation Day in support of our mission in purchasing a home for the Bulgarian community in the New England area.


A wonderful spectacle followed by a Dance – Dinner party. The biggest annual celebrations for the Bulgarian community and our friends in New England! 

SATURDAY, MARCH 3, 2018
Doors open at 5:30 pm, concert starts at 6:00 pm
followed by a dance party and a buffet dinner at 7:45 pm

ADDRESS: ACAS CENTER, 29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801, map
Public transportation: Bus № 134, www.mbta.com

Concert tickets sold out, but there will be tickets for the party – horo dance at the door.

Dinner only tickets still available. Party and dinner tickets sold separately. See below.


Come celebrate with us and our special guests:

LIYA ATANASOVA,
incredibly talented singer from Berklee College of Music, video, Istagram

BULGARIAN FOLK DANCE ENSEMBLE
“LUDO MLADO”,
choreographers Petar Petrov and Marieta Mirtcheva, web

ELENA MANCHEVA (Bulgarian folklore singer),
PETAR DIMITROV (tambura), VESSELIN NEDELTCHEV (percussion), web

CHILDREN’S FOLK DANCE GROUP “7/8”,
choreographer Marieta Mircheva, web 

ALBENA DIMITROVA (vocal) and SNEJINA PENCHEVA (vocals and keyboard)

VOCAL GROUP, directed by Elena Mancheva 
from the Bulgarian School “Sv. sv.  Kiril and Metodii” branch, Cape Cod

VOCAL GROUP, directed by Silviya Mihaleva
from the Bulgarian School “Sv. sv. Kiril and Metodii” Boston, MA

ROSITSA MIHALEVA and ALEXANDRA GRASHKINA, hosts

DANCE – DINNER PARTY
Delicious Bulgarian food and live music by the wonderful
SNEJINA PENCHEVA, (vocals and keyboard), www.youtube.com/user/TheSnowJane
Bulgarian folklore and popular songs

TICKETS:

The concert tickets sold out, but there are still tickets for the party and the dinner.

Tickets for the party – horo can be purchased at the door. $10 for adults, free for kids.

The party’s guest of honor is the charming Snejina Pencheva (keyboard and vocals). She will perform popular songs for horo dancing. The party starts at 7:45 pm – 9:30 pm.

Dinner only tickets can still be purchased online  or from the Bulgarian store Six Star Market,  170 Main St, Woburn, MA (cash only) , web 

Dinner tickets will be sold at the door as well until we run out of food. If you would like to have a guaranteed meal, we recommend that you purchase tickets for it in advance. The dinner ticket includes a plate of kebapcheta with sides, a dessert and a non-alcoholic beverage.

Advance sale ends Friday, March 2nd.

For more information: 617-669-4927 or info@bulgariancenter.org 


BIG THANK YOU TO OUR SPONSORS, SUPPORTERS AND PARTNERS!

General Sponsor

Silver Sponsor

Supporters

Partners

The event is organized by the Bulgarian Center of New England
in partnership with the Bulgarian Church “St. Petka”,  
the Bulgarian-American Cultural Center Madara and the 
Bulgarian School “Sv. sv. Kiril and Metodii”, Boston and Cape Cod.


Photos and videos from past celebrations

BiTV report for 2017 Annual Celebration see here

Photos from “2016 The Magic of Bulgaria” see here 

“Ludo Mlado” performing at the Annual Celebration the “Magic of Bulgaria”, March 19, 2016,  video

Annual Celebration the “Magic of Bulgaria”, May 3, 2015 see here

Annual Celebration the “Magic of Bulgaria”, March 2, 2014 see here 


About the performers:

LIYA ATANASOVA, 
“Liya Atanasova is a singer, songwriter and model from Sofia, Bulgaria; currently studying songwriting and performance majoring in Professional Music at Berklee College of Music.
She began taking private piano and vocal lessons at the age of 6. By the time she turned 18, she had performed in numerous venues in her home country Bulgaria.
After graduating high school, Liya moved to Boston to pursue her musical education. She has performed with the Brockton Symphony orchestra at the Annual Holiday Pops concert, the Curtain Up musical at Berklee College of Music, the Fashion on Fire gala for Boston Fashion Week, and also at Dirty Water Media.
She was recently featured on the cover of the German Magazine Surreal Beauty Magazine with an interview and photo spread and was featured in the newest issue of Original Living Magazine.” 
Interview for Darik Radio.
Photo credit Emma Taylor

BULGARIAN FOLK DANCE ENSEMBLE
“LUDO MLADO”, www.ludomlado.com

Ludo Mlado is a Boston-based Bulgarian folk dance ensemble, founded in 2002 . Choreographers of the group are Pepi Petrov, a former professional dancer from the Bulgarian State Ensemble “Rodopa” and Marieta Mircheva, a graduate from the National School of Dance Art in Sofia, Bulgaria. By training dancers and showcasing performances, the ensemble endeavors to preserve and spread awareness of the rich dance traditions of Bulgaria. After 15 years of existence, Ludo Mlado boasts over 20 members and performs a vast repertoire of dance suites complete with authentic Bulgarian costumes. Ludo Mlado performs throughout the year at various community-based events, weddings and wherever Bulgarian music and dance can bring unique sensations to the event.

CHILDREN FOLK DANCE GROUP “7/8”
www.facebook.com/78BulgarianDances
The children’s dance group “7/8” is newly found by Marieta Mircheva. It’s mission is to teach children the rich Bulgarian folk-dance traditions, help them develop a sense of rhythm, meet new friends, and have many unforgettable moments!
Marieta Mircheva is a Bulgarian native who has been dancing and performing since the age of 8. By the age of 13, she had over one hundred performances and several European dance tours as a member of Folk Dance Ensemble “Zdravets”. In 1998, Marieta graduated from the National School of Dance Art in Sofia, Bulgaria with a major in Bulgarian Folk Dances. In 2001, Marieta founded the first Bulgarian performing dance group in Boston “The Roses”. Since 2004, Marieta has been a co-choreographer and performer for the Bulgarian folk dance ensemble “Ludo Mlado 

SNEJINA PENCHEVA (vocals and keyboards)
(www.youtube.com/user/TheSnowJane)
loves to sing and has been singing professionally for 30 years, in all different kinds of music genres from pop, rock to Bulgarian and International folk. She graduated music high school. She started to learn singing and classical guitar at the age of six. She graduated the University in Shumen (Bulgaria) with major in Music Pedagogy. With her rich repertoire and beautiful voice she performed in many international cultural events in Germany, Holland, France, Poland, Czech Republic Hungary, Russia, Turkey and now in the USA.

VESSELIN NEDELTCHEV (percussion) video
Vesselin was born in Plovdiv, Bulgaria. He began his musical education at the age of 5. He plays piano, double bass, and percussion. He studied at the “Dobrin Petkov” music school in Plovdiv. He won a full scholarship for his talent at the Idyllwild Arts Academy – the second best school for music and art in Los Angeles, CA . Hе graduated “The Longy School of Music” in Cambridge, MA. From a very young age he has played with some of the best musicians in Bulgaria, USA and Europe. He has played with Theodosii Spasov, Georgy Yanev, Youri Yanakov, Janka Roupkina, Shaban Shaulich, Stoyan Royanov – YaYa, Georgi Donchev, George Garzon and Mashal Howkins, (who has an album with Miles Davis), John Kaizan Neptune, Balkan Beat Box and many other bands and performers. He is the founder of “Trio Balkanski Motivi” and he has performed all across Bulgaria, US and Europe.

ГОДИШЕН СПЕКТАКЪЛ и ПАРТИ ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

Българският Център в Нова Англия има удоволствието да ви покани на Годишния спектакък и парти по повод 3-ти март в подкрепа на инициативата за закупуване на дом за българското общество в района на Нова Англия.

Събота, 3-ти МАРТ, 2018
Вратите отварят в 17:30 ч., концертът започва oт 18:00 ч.
Партито и вечерята започват от 19:45 ч.

На миналогодишния ни празник пяхме, танцувахме и даже бяхме в новините! Това бе най-голямото събитие на общността ни за годината!

Адрес: ACAS CENTER, 29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801, карта
Градски транпсорт: автобус № 134, график 

Тази година сме ви подготвили отново един ПРЕКРАСЕН КОНЦЕРТ, след който ще продължим с  ТАНЦИ (хора и популярни песни) и вкусна, българска ВЕЧЕРЯ!

Билетите за концертната част свършиха, но има за партито и вечерята.  

Билети за партито-хоро и за вечерята може да купите на място. Билетите за партито и вечерята се купуват отделно. Вижте по-долу.


СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ НА ВЕЧЕРТА:

ЛИЯ АТАНАСОВА (ВОКАЛ),  изключително талантлива и очарователна изпълнителка от Колежа по музика Бъркливидео, Instagram

ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ “ЛУДО МЛАДО” с хореографи Петър Петров и Мариета Мирчева, web

ЕЛЕНА МАНЧЕВА (изпълнителка на български фолкор), ПЕТЪР ДИМИТРОВ (тамбура), ВЕСЕЛИН НЕДЕЛЧЕВ (перкусии) web

АЛБЕНА ДИМИТРОВА (вокал) и
СНЕЖИНА ПЕНЧЕВА (вокал и клавир)

ДЕТСКА ГРУПА ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ “7/8” с хореограф Мариета Мирчева, web

ВОКАЛНА ГРУПА с ръководител Елена Манчева, към Българското училище “Св. св. Кирил и Методий”, клон Кейп Код

ВОКАЛНА ГРУПА с ръководител Силвия Михалева към Българското училище “Св. св. Кирил и Методий”, Бостън

РОСИЦА МИХАЛЕВА и АЛЕКСАНДРА ГРАШКИНА, водещи

ПАРТИ – ВЕЧЕРЯ С ГОСТ
СНЕЖИНА ПЕНЧЕВА (вокал и клавир), www.youtube.com/user/TheSnowJane
български фолклорни и популярни песни 


БИЛЕТИ:

Билетите за концертната част свършиха, но има за партито и вечерята.

Билети за партито-хоро може да купите на място. Цена $10 възрастни, деца безплатно.  Гост ще бъде чаровната Снежина Пенчева (вокал, клавир). Снежа ще ни изпълни хора и популярни песни. Партито започва от 19:45 ч  –  21:30 ч.

БИЛЕТИ САМО ЗА ВЕЧЕРЯТА ($10) може да купите предварително онлайн и от българският магазин до петък вечер: Български магазин Six Star Market,  170 Main St, Woburn, MA (само в брой) , web 

На място ще се продават също докато свърши храната. Ако искате да имате гарантирана вечеря ви препоръчваме да си купите предварително.  Билетът за вечерята включва порция кебапчета с гарнитура, десерт и безалкохолна напитка. Билети за концерта и партито се купуват отделно.

Заповядайте приятели да се насладим отново на богатството на българската култура и да се повеселим заедно!

За повече информация:  617-669-4927, info@bulgariancenter.org


СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ  НА НАШИТЕ СПОНСОРИ, ПОДДРЪЖНИЦИ И ПАРТНЬОРИ

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

СРЕБЪРЕН СПОНСОР

ПОДДРЪЖНИЦИПАРTНЬОРИ 

Събитието се организира от Българския Център в Нова Англия в партньорство с Българската Църква Св. Петка,  Българо-Американския Културен Център Мадара  и Българското Училище в Бостън и Кейп Код.


СНИМКИ И ВИДЕО ОТ ПРЕДНИ ГОДИНИ:

2017 – BiTV репортаж за празника от миналата година, , вижте тук
2016 – Снимки от Годишния празник по повод 3-ти март, “Магията на България, вижте тук
2016 – „ЛУДО МЛАДО”, гост на Годишния празник по повод 3-ти март, “Магията на България“, видео

2015 – Снимки от Годишния празник по повод 3-ти март, “Магията на България“, вижте тук  2014 – Снимки от Годишния празник по повод 3-ти март, “Магията на България“, вижте тук 


ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

ЛИЯ АТАНАСОВА Youtube, Facebook, Instagram
“Лия Атанасова е изключително талантлива и очероватлна изълнителка, автор и композитор на песни, както и модел. Родом е от София, България. Учила е и изпълнява джаз, поп, опера, госпел и други жанрове. В момента учи композиция и изпълнение в Колежа по музика Бъркли, Бостън. След завършване на гимназия, Лия заминава за Бостън да учи музика. До сега в кариерата си е пяла на ежегодния Коледен концерт на Броктънският симфоничен оркестър, в мюзикъла Curtain Up в Бъркли, на галата Fashion on Fire по време на седмицата на модата в Бостън, както и в медията Dirty Water Media. Наскоро Лия бе представена и върху корицата на немското списание Surreal Beauty Magazine заедно с интервю и фото-сесия, както и в най-новия бой на списание Original Living Magazine.” Интервю за Дарик Радио

 ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ “ЛУДО МЛАДО” www.ludomlado.com Танцовият ансамбъл Лудо Младо е основан в Бостън, Масачузетс през 2002 година. Хореографи на групата са Петър Петров, професионален танцьор от българския държавен ансамбъл “Родопа” и Мариета Мирчева, възпитаник на Националното училище за танцово изкуство в София. Мисията на Лудо Младо е да съхрани и популяризира богатите танцови традиции на българския народ. 15 години след основаването си, ансамбълът се гордее със своите упорити и ентусиазирани танцьори, разнообразен танцов репертоар и автентични български носии. Танц от миналата година

 ДЕТСКА ТАНЦОВА ГРУПА “7/8” www.facebook.com/78BulgarianDances “7/8-ми” е новосъздадена детска танцова група с ръководител Мариета Мирчева. Мисията на групата е да научи нашите децата на богатите български танцови традиции, да им помогне да развият чувство за ритъм, да създаде нови приятели и да дари много незабравими мигове! Мариета Мирчева е родена в град София и започва да танцува народни танци на 8 годишна възраст. На 13 години, тя вече има зад гърба си над 100 концерта и няколко Европейски турнета с ансамбъл Здравец – София. През 1998 година Мариета завършва Държавното Хореографско Училище в София със специалност Български народни танци. През 2001, Мариета основава “Розите”, първата концертна танцова формация в Бостън. Тя е ко-хореограф и танцьор на ансамбъл “Лудо Младо”.

 СНЕЖИНА ПЕНЧЕВА (вокал, клавир) (www.youtube.com/user/TheSnowJane) Снежина Пенчева обича да пее и пее професионално близо 30 години. Репертоарът и включва различни видове музикални жанрове – поп, рок, български и международен фолклор. Завършила е музикална гимназия. Започва да учи пеене и класическа китара на шестгодишна възраст. Завършва Университета в Шумен (България) с магистърска степен по Музикална педагогика. С богатия си репертоар и красив глас участва в много международни културни събития в Германия, Холандия, Франция, Полша, Унгария, Русия, Турция и сега в САЩ.

ВЕСЕЛИН НЕДЕЛЧЕВ (перкусии)
е роден в град Пловдив. Свири на пиано, контрабас и перкусий. Учил е в Пловдивското средно музикално училище “Добрин Петков” , печели пълна стипендия за талант във второто най-добро частно училище за музика и арт в Лос Анжелис “Айдълуаилд Артс Академи”. Завършил е “The Longy School of Music” , Кембридж, Масачузетс. От малък свири с едни от най-добрите музиканти в България, Америка и Европа. Свирил е с Теодосий Спасов, Георги Янев, Йурий Янаков, Янка Рупкина, Шабан Шаулич, Стоян Роянов “Яя”, Георги Дончев, Джордж Гарзон, Маршъл Хоупкинс ( който има албум с Маилс Дейвис), Джон Кайзан Нептун, Balkan Beat Box, и много други групи и изпълнители. Създател е на Трио Балкански Мотиви и е концертирал по цяла България и САЩ . video

 

Theodosii Spassov Folk Quintet Concert and Dance Workshop

January 13, 2018
ACAS CENTER
29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801

Please note that due to a big snow storm in Canada, Teodosii Spassov and his band will arrive later than expected. We have been working really hard to get them to Boston and they were just booked to a later flight. The concert is still on!!!

Doors open at 8:00 pm, the event starts at 8:30 pm 

We will start with Concert opening
by Eltisa Stoyneva, the amazing,  multi awarded Bulgarian folklore singer,
Bulgarian folk dance workshop with Pepi Petrov.

and light dinner ($10 cash)

after the opening the CONCERT with our special guests Theodosii Spassov Folk Quintet will start

We do understand that this might be late for some folks and that you may wish to stay only for the first part with a partial refund or if you prefer not to come at all, we can arrange a full refund. Please e-mail info@bulgariancenter.org to arrange refund.
Tickets will also be sold at the door at the discounted price $35 so bring your friends!  Info on www.bulgariancenter.org
WE REALLY HOPE to see everyone tonight. Please accept our sincere apologies! This was completely out of our control and we did everything possible to bring the band here tonight.
Thank you for your support, understanding and flexibility. Hope to see you all!
BCNE

Invitation in English below

Българският център в Нова Англия с радост представя

ТЕОДОСИЙ СПАСОВ ФОЛК КВИНТЕТ
Теодосий Спасов (кавал и вокал), Пейо Пеев (гъдулка), Иван Георгиев (гайда), Християн Цвятков ( китара), Генадий Рашков (тъпан)

Концерт и урок по народни танци
в подкрепа на Българския център в Нова Англия

Турне в Канада и САЩ през януари 2018,
посветено на председателството на България на Съвета на Европейския съюз

Събота, 13-ти януари 2018 
Вратите се отварят в 20.00 ч,

Преди концерта всеки ще може да се хване на хорото с учител Петър Петров (ludomlado.com).

концертът на О’Майно Хоро започва в 22:30 ч.

Ще бъде предложена лека почерпка.

ACAS CENTER
29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801

БИЛЕТИ : 
$35 предварително закупени, $40 на място
$20 за деца, студенти и възрастни над 65 г. (с документ за самоличност)
$5 за  деца под 7 години

Билети с намаление:

Българският магазин Six start market, Woburn –
с кеш само до 16 часа днес (www.facebook.com/SixStarMarket/)

Българското училище в Бостън, с кеш само до 17 часа днес,
411 Waverley Oaks Rd #214, Waltham, MA,

БИЛЕТИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ И НА ВРАТА

За контакти:
info@BulgarianCenter.org, 1-774-232-2196, BulgarianCenter.org

Турнето на Теодосий Спасов Фолк Квинтет през 2018 в Канада и САЩ е посветено на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Турнето се организира с подкрепата на български културни организации, консулствата на Република България в САЩ и Канада, и под егидата на посолствата на Република България в Отава и Вашингтон. 

Благодарим на нашите СПОНСОРИ в Бостън:

LimoRA transportation Services, Radi Pavlov (617-372-2028)

                                       Trio Cafe – http://www.mytriocafe.com

 

Теодосий Спасов Фолк Квинтет
Под ръководството на световно известия виртуоз на кавал, Теодосий Спасов, знаменитите музиканти на квинтета ще представят уникални и вълнуващи изпълнения на традиционна българска народна музика. Техните поразителни технически и музикални умения ще се харесат не само на хората в българските общности, но и на широка и разнообразна северноамериканска аудитория. Квинтетът е създаден за да представи красотата и културната уникалност на българския фолклор по целия свят. Талантливите членове на групата са работили заедно по множество проекти с международно известния Национален фолклорен песен и танцов ансамбъл “Филип Кутев”, както и с женския хор – “Мистерията на българските гласове” (Le Mystere des Voix Bulgares).

Теодоси Спасов е виртуозен и еклектичен музикант и композитор на кавал, с корени в българската традиционна музика. Въпреки това, той се осмели да излезе от пределите на народната музика, за да прегърне джаза, художествената музика и електронната танцова музика чрез сътрудничество с български и международни изпълнители и чрез оригинални композиции. Той е уважаван и приветстван творец у нас и в чужбина, който през 2015 г. е обявен за „Артист на мира“ от ЮНЕСКО, не само заради неговата талант и иновативност, но и „заради ангажираността му да разпространява музиката като сила, спомагаща за диалога между народите, културите и обществата.“ От UN News Center  

Вече 20 години Теодосий обикаля Европа, Азия, Близкия Изток, Австралия, Канада и Съединените щати. През 1994 г. за изпълнение с хора на БНТ е удостоен с наградата „Грами” за дебютния албум „Мистерията на българските гласове.”

Спасов е блестящ импровизатор и изпълнител, който изследва пълния потенциал на кавала, използвайки разширени техники. Той произвежда звуци, нетипични за този инструмент и създава безброй звукови пейзажи и динамична палитра от тонове на цветовете.

www.youtube.com/user/bistravoda

www.facebook.com/theodosii
www.theodosiispassov.com

Теодосий Спасов Фолк Квинтет
https://www.youtube.com/watch?v=wuX44mtcI7Q

Теодосий Спасов
https://www.youtube.com/watch?v=WEmioXLUhyE

The Bulgarian Center of New England, Inc. is honored to present

THEODOSII SPASSOV FOLK QUINTET 

Theodossi Spassov (kaval and voice), Peyo Peev (gadulka), Ivan Georgiev (gaida), Hristyan Tsvyatkov (guitar), Genadi Rashkov (tupan)

Concert and dance workshop

in support of the Bulgarian Center of New England

Dedicated to the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, as part of their Canada / US tour – January 2018

Saturday, January 13th, 2018

Doors open at 5:30 pm,
concert starts at 6:00 pm

followed by a Bulgarian Folk dance workshop with Peter Petrov (ludomlado.com).
Light refreshments will be available.

ACAS CENTER

29 Montvale Ave, Woburn, MA, 01801 


TICKETS:
$35 in advance or $40 at the door
$20 for children, students and seniors over 65+ (with proper ID,
$5 children under 7

Discount tickets will be available
until 4 pm today at the Bulgarian Store Six Star Market, Woburn – cash only
(www.sixstarmarket.com)

until 5 pm today at the Bulgarian school in Boston, cash only. Saturdays,
411 Waverley Oaks Rd #214, Waltham, MA

Tickets will also be sold at the door!

For more information contact:
info@BulgarianCenter.org, 1-774-232-2196, BulgarianCenter.org

The 2018 Canada / US Concert Tour of the Theodossi Spassov Folk Quintet is dedicated to the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union. The tour has been organized with the assistance of Bulgarian cultural organizations, Consulates General of the Republic of Bulgaria in the United States and Canada and under the auspices of the Embassies of the Republic
of Bulgaria in Ottawa and Washington, D.C.

THANKS TO OUR SPONSORS in Boston: 

LimoRA transportation Services, Radi Pavlov (617-372-2028)

                                  Trio Cafe – http://www.mytriocafe.com

Theodosii Spassov Folk Quintet
Under the direction of world-renowned kaval (traditional, wooden shepherd’s flute) virtuoso Theodossi Spassov, the stellar musicians of the quintet will present performances of traditional Bulgarian folk music in a unique and exciting manner. Their dazzling technical and musical skills will appeal not only to individuals in Bulgarian communities, but also to a broad and diverse North-American audience. The Quintet was created to present the beauty and cultural uniqueness of Bulgarian folklore around the world. The talented members of the band have worked together on many projects with the internationally renowned Filip Kutev National Folk Song and Dance Ensemble, and the women’s choir, “The Mystery of the Bulgarian Voices”(Le Mystere des Voix Bulgares).

Theodossi Spassov is a virtuoso and eclectic kaval (wooden flute) artist and composer with roots in Bulgarian traditional music. He has nevertheless ventured out of the confines of folk music to embrace jazz, art music, and electronic dance music through collaborations with Bulgarian and non-Bulgarian performers, and through compositional endeavors. He is a well-respected and widely acclaimed artist at home and abroad who was designated as an Artist for Peace by UNESCO in 2015, not only for his innovative artistry, but also for his “commitment to raise public awareness about music as a force to enhance dialogue among people, cultures, and communities.” From  UN News Center  

For over 20 years, Theodosii has toured Europe, Asia, the Middle East, Australia, Canada and United States. In 1994, he performed with Sofia Women’s Radio Choir which was awarded with a Grammy award for “Le Mystere Des Voix Bulgares”. 

Spassov is a brilliant improviser and technician who explores the full potential of the kaval using extended techniques to produce sounds atypical of this instrument and creating a myriad of soundscapes and a dynamic palette of tone colors.

Theodosii Spassov Folk Quintet
https://www.youtube.com/watch?v=wuX44mtcI7Q
Theodossi Spassov
https://www.youtube.com/watch?v=WEmioXLUhyE

www.youtube.com/user/bistravoda
www.facebook.com/theodosii
www.theodosiispassov.com


Ivan Simeonov Georgiev
Gaida (Bulgarian bagpipe)

Ivan was born in Burgas, Bulgaria in 1976.  He graduated from the Filip Kutev National School of Folk Arts in Kotel, in 1995. He specialized in bagpipe and folk orchestra conducting at the renowned Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, from which he graduated in 1999.

Today he is on the faculty of the Academy and regularly performs with its National Orchestra. Ivan also tours with the acclaimed Bulgarian women’s choir The Mystery of Bulgarian Voices  as well as an accompanist to the vocal quartet Slavei. He makes regular appearances in international piping festivals all over the world such as the William Kennedy Piping Festival in Northern Ireland in 2007.

”…. musician with stunning technical mastery of both the djura gaida and the kaba gaida. Ivan has a passion for his culture’s music and a flair for engaging his audiences and taking them into realms of musical experience they had not imagined.”

— Dr Mike Paterson, Piping Today magazine, Scotland

Genadiy Savov Rashkov
Tupan (traditional Bulgarian double-headed bass drum)

Genadiy was born in the Bessarabian Bulgarian village of Suvorovo, in South Ukraine in 1973. Following high school graduation in 1990, Genadiy performed for four years with the Bulgarian ensemble at the Moldova Philharmonic Orchestra in the city of Taraclia.

In 1994, he commenced his studies as a percussionist at the renowned Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, Bulgaria. As a student of percussion at the Academy, he played with Dance Ensemble Hem under the direction of Ivan Georgiev and with the Children’s Center Ensemble under the direction of Vencislava Ilienska.

Since 2004, Genadii has played in the acclaimed Filip Kutev National Folk Song & Dance Ensemble. His most distinguished appearances with the ensemble include shows at Royal Albert Hall in London and at Expo 2005 in Aichi, Japan, as well as numerous performances at Bulgarian presidential and PM state visits abroad.

Hristian Tsvyatkov
Guitar

Hristian was born on August 27, 1987 in the town of Gabrovo.

He grew up in the family of folk musicians. From the age of nine, he played classical guitar. In 2001, Hristian continued his musical education at the National School of Fine Arts “P. Pipkov” in Pleven with tambura. He has won many awards from national competitions. Later he graduated from the University “St. Kliment Ohridski” in Sofia, with a specialization in musical pedagogy.

Hristian records and plays in Bulgaria, Belgium, Austria, Poland, the Czech Republic, Slovakia, and others. He c with some of the best Bulgarian musicians: Theodosii Spassov, Peyo Peev, Stoyan Yankulov, to name just a few. He is currently part of Theodosii Spassov’s Folk Quintet and plays and tours with the world acclaimed Filip Kutev National Folk Song & Dance Ensemble.

Peyo Trendafilov Peev
Gadulka (traditional Bulgarian three-stringed musical instrument played with a bow)

Peyo Peev was born in Stara Zagora in 1975. He started playing with the Youth Folk Ensemble Zagorche and went on to graduate from the Filip Kutev National School of Folk Arts in Kotel in 1994. After graduation from the renowned Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv in 1998, he joined the Filip Kutev National Folk Song & Dance Ensemble. Today Peyo is a soloist with the Folk Music Orchestra of the Bulgarian National Radio.

Peyo is a two-time recipient of the Golden Gadulka Award (1996 and 1997) – created in honor of the legendary Bulgarian gadulka player Yanko Petrov.

He has collaborated with distinguished Bulgarian musicians such as Ivo Papazov, Peter Ralchev and Stoyan Yankulov. Career highlights include participation in the 1997 world tour of the acclaimed Bulgarian women’s choir The Mystery of Bulgarian Voices as well as participation in the world-famous Riverdance show (1999 – 2000).

Art Night

The Bulgarian Center of New England (BCNE) is pleased to invite you to an evening filled with creativity, art and fun!

Fall is a wonderful time of colors, crisp air and golden sunsets. After our first sold-out Art Night in the Spring, we are happy to invite you to join us again this fall.  Bring your friends and be ready to make new ones, enjoy a glass of wine with appetizers and try the magic of art. An experienced facilitator will help bring out the creativity within you.

Sunday November 19th, 2017 – 4pm to 7pm

Tickets: $55 (includes entrance fee, art materials, guidance, a glass of wine and snacks)
Age recommendation: 21+

 

Pinot’s Palette
7A Meriam Street, Lexington, MA 02420
https://www.pinotspalette.com/

Pinot’s Palette will donate $20 from each ticket to benefit BCNE’s capital campaign raising funds for a new home for the Bulgarian Community in New England.

RSVP and advance tickets required by November 12, 2017. For more information visit the BCNE site: http://bulgariancenter.org/category/events/

For tickets and registration: https://www.pinotspalette.com/lexingtoncenter/event/200274

Capacity of the art studio is limited, so make sure you register soon.

Paint Night

Buy your tickets at: https://www.eventbrite.com/e/paint-night-tickets-32568688825

The Bulgarian Center of New England (BCNE) is pleased to invite you to an evening filled with creativity, art and fun!
Spring is a wonderful time of the year when snow finally melts and flowers and trees begin to blossom. It is time of rebirth, rejuvenation, renewal and regrowth. Join us with your friends or come to make new ones, have a glass of wine with appetizers and try the magic of painting and collage… You will have several art/media options to choose from and an experienced artist/facilitator to help you bring forth the creativity within you.
Inside each and every one of us there is a hidden artist – come discover or expand your creativity; paint, learn collage techniques, relax, explore or just have some laughs!
April 2, 2017 – 4pm to 7pm (art activity starts at 4:15 pm so please be prompt)
 
Tickets: $40 (includes entrance fee, art materials, wine and appetizers)
 
Age recommendation: 21+
 
All proceeds after expenses will benefit BCNE’s capital campaign to raise funds for a new home for the Bulgarian Community in New England.
 
 
Pinot’s Palette
 
7A Meriam Street,
 
Lexington, MA 02420
 
https://www.pinotspalette.com/
RSVP and advance tickets required by March 28th *. To purchase your ticket, please go to Eventbrite or http://bulgariancenter.org/category/events/
 
* Guest capacity: 40
 
About the artists:
 
Nelly Tonchev-Nelinda is a freelance artist and writer living in Boston. She has been painting for years and truly enjoys teaching others to be creative. She believes that everyone is an artist and everyone has the ability to create, they just need a little encouragement and direction. Visit her Redbubble page at www.redbubble.com/people/nelinda or connect at www.facebook.com/NelindaArt/
 
Irina Todorova teaches and consults in the area of health psychology and developmental psychology. She is interested in how we tell stories and how we make meaning of life and self through stories, words and images. As an artist she uses collage, mixed-media and hand-made paper which offer a creative way of storytelling (irinatodorova.net).
Please share this events with your friends and bring them along!