2023 Annual Celebration of Bulgaria National Liberation Day

We are thrilled to share with you a slideshow from the 2023 Annual Celebration of Bulgaria National Liberation Day, brought to you by The Bulgarian Center of New England, The Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii,” and The Bulgarian Church “St. Petka.” Relive the excitement of the event by downloading photos from the link below. Don’t forget to tag us in your posts if you share them on social media! #BulgariaNationalLiberationDay#Celebration#Memories#bulgariancenterne

https://www.photopalitra.com/2023-ANNUAL-CELEBRATION-of-Bulgarias-National-Liberation-Day/i-qXcGFc5

Celebration of Bulgaria’s National Liberation 

Invitation in English below!

**********************************

Българският център в Нова Англия, българското училище “Св. св. Кирил и Методий” в Бостън и българската църква “Св. Петка” имат удоволствието да ви поканят на

Годишния концерт и парти по повод 3-ти март, национален празник на Република България!

Прекрасен празник придружен от вечеря и танци. След концерта DJ Wili Stone ще се погрижи за музикалната атмосфера и вашето добро настроение.
Това е най-голямото събитие на общността ни за годината!

НЕДЕЛЯ, 5-ти МАРТ, 2023
Вратите отварят в 16:00 ч., концертът започва в 16:30ч.
Адрес: Melrose Memorial Hall на 590 Main St.
Melrose, MA 02176

БИЛЕТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО: 
$30 за възрастни
$20 за деца от 6-14 и пенсионери 65+ с личен документ

НА ВРАТАТА: 
$35 за възрастни
$25 за деца 6-14 и пенсионери 65+ с личен документ
$15 Вечеря

Билети може да купите предварително онлайн с карта тук: https://m.bpt.me/event/5709834
или с пари в брой от българското училище всяка събота в Билерика.
В класа по танци с Петър Петров всеки петък от 19ч. в Arlington Masonic Temple, Arlington. и в класа по танци на Мариета Мирчева всеки петък във Българското училище в Билерика. 

За повече информация: Ванча Картолова 617-669-4927-vancha@bulgariancenter.org.

Цената на всеки билет включва $1.00 за реставрация на Melrose Memorial Hall.

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР:

New Home Real Estate 

ПЛАТИНЕН СПОНСОР:

Milara

ЗЛАТЕН СПОНСОР:

Plumr

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ:

Law offices of David Flashenburg
Legal Edge Real Estate Inc.
Euro Food Hub
Advision by Candor

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ:

Law offices of Vassil Nenkov
Windows Cleaning Expert
Mass Bay Dental

ПОДДРЪЖНИЦИ:

Balkan Enterprise 
Draw to Grow
VinKari Safari

Всички събрани средства ще отидат за поддръжката на нашия общ дом в Билерика и в подкрепа на нашите предстоящи културни събития.

*************************************
Още за събитието:

Тази година ще имаме възможност да се любуваме на изпълненията на:

Здравка Николова обича музиката и цял живот е мечтала да пее. Тя е една от хористките в “Диви жени” и едновременно с това преподава на деца от първи клас в българското училище в Бостън. Обича да помага на децата да растат като щастливи хора. Опитва се да съчетава любовта си към преподаването и любовта си към пеенето.

Деца от българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Бостън, които са ни подготвили специални изненади.

Татяна Сърбинска с “Диви жени” и “Зорница”
Татяна Сърбинска е основател и директор на българските вокални групи “Диви жени” и “Зорница” (Бостън) и “Орфея” (Вашингтон). Обучава ансамбли и води майсторки класове и семинари по традиционни вокални техники и джаз импровизация в САЩ. Призната певица, преподавателка, музикален директор и композитор както в САЩ, така и в България, тя е известна като “гласът на Пирин”. Нейните групи, Диви Жени и Зорница, са участвали в няколко турнета в цяла България и в любими български телевизионни предавания.

“Диви жени” е български хор и група, основана през януари 2000 г. Изпълняват концертна и танцова музика – от традиционен фолклор до хорови аранжименти – на фестивали, концерти, сватби и танци в района на Бостън, Кънектикът, Ню Йорк и България. 

“Зорница” е първата мъжка група в Америка за български фолклорни и градски песни. Тази бостънска групата изпълнява музика основно от югозападна България и Македония от 1992 г. насам.

Танцов ансамбъл “Лудо Младо” е основан в Бостън, Масачузетс през 2002 година. Ръководители и хореографи на групата са Петър Петров, бивш професионален танцьор от българският държавен ансамбъл “Родопа” и Мариета Мирчева, възпитаник на Националното училище за танцово изкуство в София, България. Мисията на Лудо Младо е да съхрани и популяризира богатите танцови традиции на България. 

Клуб по народни танци “7/8-ми” e основан през 2016 г. от Мариета Мирчева. Задачата на клуба по танци е да учи децата и възрастните на основни и популярни български хорá, да им помогне да развият чувство за ритъм и координация, и не на последно място да ги накара да се забавляват докато танцуват. Репетициите се провеждат всеки петък в Българският Център в Нова Англия.

Валентина Лавчева е певица с дългогодишен опит в най-известните български хорове, “Мистерия на българските гласове” и “Големите български гласове”. Има записи и участия с музиканти като Янка Рупкина и Теодосий Спасов. Валентина Лавчева притежава репертоар от песни от различни жанрове на музиката, изпълнявани на различни езици.

**************************************

The Bulgarian Center of New England, The Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii” and The Bulgarian Church “St. Petka” are honored to present the

2023 ANNUAL CELEBRATION of Bulgaria’s National Liberation Day

A wonderful concert followed by light dinner and dancing. Music by DJ Wili Stone.
The biggest annual celebration for the Bulgarian community and our friends in New England!

SUNDAY, MARCH 5th, 2023
Doors open at 4:00 pm, concert starts at 4:30 pm.
Melrose Memorial Hall
590 Main St., Melrose, MA 02176

ADVANCE purchase of tickets for the concert and party:
$30 general admission
$20 for children 6-14 and adults 65+ with ID

AT THE DOOR: 
$35 general admission
$25 for children 6-14 and adults 65+ with ID
$15 Dinner

Advance tickets can be purchased online here: 
https://m.bpt.me/event/5709834
Cash only tickets also available at The Bulgarian School in Billerica. At the Folk dance class with Petar Petrov every Friday from 7pm. in Arlington Masonic Temple, Arlington and at the Folk dance class with Marieta Mircheva every Friday at the Bulgarian School in Billerica.

For more information, please email vancha@bulgariancenter.org
or call Vancha at 617-669-4927

The price of admission includes a $1.00 donation to the Memorial Hall Restoration Fund.

GENERAL SPONSOR:

New Home Real Estate 

PLATINUM SPONSOR:

Milara

GOLD SPONSOR:

Plumr

SILVER SPONSORS: 

Law offices of David Flashenburg
Legal Edge Real Estate Inc.
Euro Food Hub
Advision by Candor

BRONZE SPONSORS:

Law offices of Vassil Nenkov
Windows Cleaning Expert
Mass Bay Dental

SUPPORTERS: 

Balkan Enterprise 
Draw to Grow
VinKari Safari

All the proceeds from the event will go towards the upkeep of our community center in Billerica and in support of our cultural programming in the upcoming year. 

********************************

About the event: 

This year we are happy to welcome:

Zdravka Nikolova loves music and has dreamed of singing all her life. She is one of the choristers at “Divi Jeni” and, at the same time, teaches first-grade children at the Bulgarian school in Boston. She loves helping children grow as happy people. She tries to combine her love of teaching and her love of singing.

Children from the Bulgarian School “Sv. Sv. Kiril i Metodii” in Boston performing Bulgarian classics.

Tatiana Sarbinska with Divi Zheni and Zornitza
Tatiana Sarbinska is the founder and director of vocal ensembles Divi Zheni and Zornitsa (Boston) and Orfeia (Washington, DC). She has coached ensembles and has conducted master classes and seminars on traditional vocal technique and vocal jazz improvisation throughout the US. An acclaimed professional singer, educator, director, and composer in both the US and Bulgaria, she is known as the Voice of Pirin. Her ensembles, Divi Zheni and Zornitsa, have performed on several tours across Bulgaria and have been featured on popular Bulgarian television.

Divi Zheni (“Wild Women”) is a women’s Bulgarian chorus and band founded in January, 2000. They perform concert and dance music, ranging from traditional folk style to choral arrangements, at festivals, concerts, weddings, and dances in the Boston area, Connecticut, New York, and Bulgaria. 

Zornitsa (“Morning Star”) is America’s first men’s performing ensemble for Bulgarian folk and town music. This Boston-based group has performed southwestern-Bulgarian and Macedonian music since 1992.

Folk dance ensemble “Ludo Mlado” was founded in Boston in 2002. Leaders and choreographers of the group are Peter Petrov, a former professional dancer from the Bulgarian State Ensemble “Rodopa” and Marieta Mircheva, a graduate from the National School of Dance Art in Sofia, Bulgaria. Ludo Mlado’s mission is to preserve and showcase Bulgaria’s rich tradition in dance. 

Folk dance club “7/8-ths” was founded in 2016 by Marieta Mircheva. The mission of “7/8-ths” is to teach children and adults dances from all regions of Bulgaria, to help them develop a sense of rhythm, make new friends, and have fun! Rehearsals are held every Friday at the Bulgarian Center оf New England. 

Valentina Lavcheva is a singer with over 30 years experience in two of the most famous Bulgarian choirs, “The Mystery of Bulgarian Voices” and “The Great Voices of Bulgaria.” She has performed and recorded with musicians such as Yanka Rupkina and Teodosii Spasov. Valentina Lavcheva sings in different music genres and in languages from around the world.

BCNE website updates

Dear friends,

Happy New Year to all of you!

Now it is the perfect time for the Bulgarian Center of New England to thank you for your support and generosity!

Thanks to your donations, we have achieved a lot so far.

From the beginning of 2019 until now thanks to donation campaigns, many events and cooperation with many Bulgarian organizations – BCNA managed to collect funds to purchase a building:

– $50,000 – 2019

– $136,000 -2020

– $147,000 – 2021

– $80,000 – 2022

Information about the building:

– $91,000 down payment on the building and $448,000 in financing through Eastern Bank

– monthly loan repayment installment is $2550 without additional costs for (electricity, internet, cleaning, heating and others). The loan is fully covered by the Bulgarian school.

Completed projects to date:

– Fully finished ground floor.

– 3 fully finished classrooms

– Two sliding walls were installed, as a result of which two more classrooms were separated. Total value $160,000

– Construction of playground $55,000- completed 11/22

– Install sliding wall in great hall $27,000 – completed 11/22

Future projects:

– replacement of the heating system and addition of a gas line. Total amount $40,000 – down payment $17,000. – project should start in the spring.

– Construction of a fence around the playground.

Total $9,000 – down payment $5,000. – should be installed in 4-6 weeks.

Other future projects:

– roof replacement (estimated value $30,000)

– building a chapel (estimated cost $70,000)

Thank you for your donations so far, for your trust and support!

➡️If you haven’t had a chance to make a donation for 2022, please donate here https://paypal.me/bgcne and share on social networks!

➡️If your employer doubles donations, you can see the BCNA information (for matching donations) here: https://bulgariancenter.org/about-us/bylaws/

➡️If you shop on Amazon, please use AmazonSmile with a link to Bulgarian Center Of New England Inc.: smile.amazon.com/ch/46-1401925 (when you choose BCNA, the organization receives a donation at no additional charge to you).

Thank you 🤍💚❤️

____________________________________________________________________________________________________________

Bulgarian

*********************

Скъпи приятели,

Честита нова година!

Българския център в нова Англия иска да ви благодари за подкрепата и щедростта!

Благодарение на вашите дарения постигнахме много досега.

От началото на 2019 до сега благодарение на дарителски кампании, много събития и сътрудничество с много български организации – БЦНА успя да събере средства за да закупи сграда.

– $50 000 – 2019

– $136 000 – 2020

– $147 000 – 2021

– $80 000 – 2022

Информация за сградата:

– $91 000 предплата за сградата и $448 000 са финансирани през Eastern Bank

– Mесечна вноска по погасяване на заема е $2550 без допълнителни разходи за (електричество, интернет, почистване, отопление и други). Заемът се покрива изцяло от Българското училище.

Завършени проекти:

– Напълно завършен приземен етаж.

– 3 напълно завършени класни стаи

– Инсталирани са две плъзгащи стени в резултат на което са обособени още две класни стаи. Обща стойност $160 000

– Построяване на детска площадка $55,000- завършен 11/22

– Инсталиране на плъзгаща стена в голямата зала

$27 000 – завършен 11/22

Бъдещи проекти:

– Подмяна на отоплителната системата и добавяне на газ линия. Обща сума $40 000- предплата $17 000. – проектът трябва да започне пролетта.

– Построяване на ограда около детската площадка. Обща сума $9 000 -предплата $5 000. – трябва да бъде инсталирана от 4-6 седмици.

Други бъдещи проекти:

– Cмяна на покрив (приблизителна стойност $30 000)

– Построяване на параклис (приблизителна стойност $70 000)

Благодарим Ви за даренията до сега, за доверието и подкрепата!

➡️Ако не сте имали възможност да направите дарение за 2022 г., моля дарете тук https://paypal.me/bgcne и споделете в социалните мрежи!

➡️Ако Вашият работодател удвоява дарения, можете да видите информацията на БЦНА (for matching donations) тук: https://bulgariancenter.org/about-us/bylaws/

➡️Ако пазарувате от амазон моля използвайте AmazonSmile с линк към Bulgarian Center Of New England Inc.: smile.amazon.com/ch/46-1401925 (когато изберете БЦНА, организацията получава дарение без добавена такса към Вас).

Благодарим Ви🤍💚❤️

Благодарим на всички, които се присъединиха към нашия Есенен празник на Добротата! 

Есента е сезон на плодородието и земните дарове, радващ сетивата с пъстрота, багри, вкусове и изобилие. Есента е и също така съзидателен, творчески период, когато училищният звънец оповестява началото на новата учебна година. А каква по-голяма гордост от тази нашето българско училище да отвори врати и посрещне учениците си в сграда принадлежаща на българската общност. Ето тук нашите деца се учат, играят, опознават българските традиции. Тук е и домът на християнския ни храм, църквата Св. Петка, нашата духовна връзка. Тук е нашето кътче от България, което ни сближава и сплотява. Но всичко това би било непостижимо без подкрепата и всеотдайността на десетки доброволци, спонсори, поддръжници – всички вас, които влагат време, усилия, средства, ентусиазъм и усърдие. Благодарим Ви от сърце!

*********************************************************

Thank you to all who were able to attend our Fall Festival of Kindness!

Fall is a time of harvest, vibrant colors and abundance. Fall is also a creative time, a time of new beginnings, when the school bell greets all students. We are thrilled to have a building for our community where our children learn about Bulgarian language and culture, a place that is home to our church and is a little piece of our homeland. This would not have been accomplished without the support of volunteers, donors and friends — all of you, who dedicate time, effort, funds, enthusiasm and hard work to make this dream a reality! From the bottom of our hearts, thank YOU!

Българският Център в Нова Англия 

ви кани на

среща-разговор и пица 

с членове на Борда на директорите

в събота, 12 ноември 2022 г.

от 14:00 ч.

в Българския център на адрес 310 River Street, Billerica

 или онлайн

Уважаеми сънародници, заповядайте със своите въпроси, предлoжения, и идеи на среща-разговор с представители на Борда на директорите на БЦНА. Ще чуете за нашата работа и за обновяването на сградта ни. 

В случай, че искате да се присъедините онлайн, линкът ще бъде публикуван на http://bulgariancenter.org/ няколко дни преди срещата.

Заповядайте!

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Заповядайте на

 
Есенен празник на Добротата!
16 октомври 2022 г, неделя от 12:00ч.
Българския Център в Нова Англия (БЦНА),
310 River Street, Billerica, MA
 
Събитието ще бъде предшествано от Празнична литургия по случай храмовия празник на Българската Църква “Св. Петка” от 10:30 ч.

Българският Център в Нова Англия (БЦНА), Българското училище “Св. св. Кирил и Методий” и Българската Църква “Св. Петка” Ви канят да отпразнуваме заедно постигнатото с общи сили от нашата общност. Ще отбележим всичко, което Вие, нашите приятели, поддръжници, доброволци и спонсори правите в подкрепа на БЦНА, училището и църквата! Заповядайте да се повеселим с българска музика и вкусна храна! Ще има и занимания за децата, томбола и специални изненади за нашите най-изявени поддръжници.

От 10:30 ч. сутринта, също в новата ни сграда в Билерика, Българската Църква „Света Петка“ в Бостън ще отпразнува с празнична литургия храмовия си празник, Света Петка Търновска. Заповядайте заедно да отпразнуваме празника на нашата църква и да почетем една от най-обичаните български светици, покровителка на децата, семейството и рода; закрилница на българския народ.
В случай на дъжд, празникът ще се състои в неделя, 23 октомври 2022 г.
Очакваме Ви!
 
Fall Festival of Kindness!

Sunday, October 16, 2022 from 12PM
Bulgarian Center of New England
310 River Street, Billerica, MA

Church service celebrating the patron of the Bulgarian Church “St. Petka” 10:30 a.m.
 
The Bulgarian Center of New England (BCNE), the Bulgarian School “Sv. Sv. Kiril and Methodii” and the Bulgarian Church “St. Petka” are pleased to invite you to celebrate our accomplishments and the goodwill and generosity of our community. We will celebrate YOU, our friends, supporters, volunteers, and donors and your continuous support for the BCNE, the school and the church! Join us for Bulgarian music, delicious food and great time with friends! Fun for the kids, raffle, and special recognition of our biggest supporters.

At 10:30 a.m., also in the new BCNE building in Billerica, the Bulgarian Church “St. Petka” will hold a church service in celebration of its patron saint. Please join us to celebrate the church and St. Petka, a beloved Bulgarian saint, protector of children and families, patron of the Bulgarian people.
 
Rain date: Sunday, October 23, 2022
Looking forward to seeing you!

Bulgarian Classes for Busy Adults 2022-2023

BCNE is pleased to offer Bulgarian classes for adults again this fall, starting in October 10-16, 2022 and running through the beginning of May, 2023. This year we will hold our classes online again. Classes are conducted over Zoom and the link to the first class will be emailed to all interested. Beginning Bulgarian classes will be once per week, on Saturdays. The first class for Group 1 and Group 2 will be on Oct 15 at 3:00 p.m.Minimum enrollment for all classes is four students. All students interested in taking our intermediate class need to contact the instructor.

Please register here by October 10, 2022: Registration Form

Beginner Bulgarian for Busy Adults (Group 1)

Saturdays, 3:00 – 4:30 p.m.

An introductory practice course in Bulgarian as a foreign language. We understand that as busy adults, our students’ time for homework and practice outside of class is limited. In this 80-minute course we will start with a detailed introduction to the Cyrillic alphabet and very basic vocabulary. We will practice together as we strengthen students’ knowledge of the alphabet and get comfortable with using every-day phrases. Our hope is that at the end of the semester students will be able to use the Cyrillic alphabet with ease, to understand basic everyday conversations, to introduce themselves and other people; to speak and write about themselves and their environment in basic terms. Suggested practice at home: between 2 and 6 hours weekly.

Beginner Bulgarian for Busy Adults+ (Group 2)

Saturdays, 5:00 – 6:30 p.m. 

An introductory practice course in Bulgarian as a foreign language for those who are familiar with the alphabet and basic vocabulary. We understand that as busy adults, our students’ time for homework and practice outside of class is limited. In this 80-minute course we will start from the basics and will practice together as we strengthen students’ knowledge of every-day phrases and speaking and writing the present and the future. Our hope is that at the end of the semester students will be able to understand everyday conversations, speak about themselves, their families, and their interests. Suggested practice at home: between 2 and 6 hours weekly.

Textbook for Group 1 and Group 2: 

Primary textbook set: “Step by Step A1” textbook and workbook, published by Sabeva, Andonova, and Zagorova. Please order both the textbook and the workbook at your earliest convenience. We will not need them for the first class on Oct 15, but I hope you have them in front of you for the second class, on Oct 22.

image.png

Textbook: “Стъпка по стъпка — Step by Step A1”:  https://www.amazon.com/Step-Bulgarian-Language-Culture-Foreigners/dp/1517394384/ref=sr_1_1?crid=2SG23ZSTT959V&keywords=Bulgarian+step+by+step&qid=1665242391&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=bulgarian+step+by+step%2Cstripbooks%2C56&sr=1-1

image.png

Workbook: “Стъпка по стъпка — Step by Step A1”:  https://www.amazon.com/Step-Bulgarian-language-foreigners-Workbook/dp/1517398541/ref=sr_1_2?crid=2SG23ZSTT959V&keywords=Bulgarian+step+by+step&qid=1665242391&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=bulgarian+step+by+step%2Cstripbooks%2C56&sr=1-2

Good to have: Grammar Matters: Bulgarian Grammar in Charts – this is a guide with great explanations of grammatical rules in English (available at Amazon). All other materials will be provided by the instructor.

Grammar Matters: Bulgarian Grammar in Charts
Intermediate Bulgarian for Busy Adults (Group 3)

Time (TBD by consensus per students’ availability)  

An intermediate practice course in Bulgarian as a foreign language. Prerequisite: at least one Beginners Bulgarian class or equivalent knowledge: fluency in reading and writing in the Cyrillic alphabet, greetings and introductions, good command of present and future tense verbs and their conjugations, as well as familiarity with the perfective and imperfective aspect of the Bulgarian verbs. At the end of the semester, students will be comfortable speaking in Bulgarian in the present, past, and future tenses on a variety of topics. We suggest between 2 and 6 hours of homework and practice weekly.All interested prospective students should contact the instructor at their earliest convenience at nadia@bulgariancenter.org.

Textbook for this class: 

“Bulgarian Beyond the First Steps” by Mira Kovatcheva will be the primary textbook for this class. A digital copy will be provided to you at no additional cost with the author’s permission (we recommend you print it and have it in front of you to facilitate interaction in class.) Textbook will be emailed upon registration and payment for the class. 
About the instructor

Nadia Ullman is mom to two children at the Bulgarian School and looks forward to teaching another year of Bulgarian to the grownups. Nadia is a BCNE Board member and an advocate for foreign-language immersion in the public schools. Nadia’s professional background is in municipal government: she was elected to Framingham’s Town Meeting where she served two terms; and further served as a Senior Policy Advisor to Framingham’s first Mayor. She holds a master’s degree from Harvard University’s Extension School with a concentration in government and a bachelor’s in applied linguistics from South-West University of Bulgaria. Nadia is passionate about creating a larger community of Bulgarian language learners and savors teaching her native language in her free time.Tuition and other important information: 

You can pay for the class online with your credit card (to pay by check to BCNE, please contact the instructor.) BCNE members receive a $50 membership discount. Individual annual membership is $50; Family annual membership $75. All contributions from the class and membership fee go towards refinishing and maintaining our new community home in Billerica. Thank you!

Tuition for the 2022-2023 courses is $475*. 

Please choose an option and click “Add to cart” below

*Non-member $475.00 USD

PayPal – The safer, easier way to pay online!

Members $425.00 USD

Membership $50.00 or $75.00 US

Please choose an option and click “Add to cart” below
  • Individuals experiencing financial hardship might be eligible for a modest additional discount on a case-by-case basis. Please keep in mind that this class is provided as a fundraising initiative and contributions are donated towards the BCNE capital campaign. 

Please register here by October 10, 2022: Registration Form 

ABOUT BCNE

The Bulgarian Center of New England (BCNE) is a 501(c)(3) nonprofit organization, whose mission is to serve as a focal point of the Bulgarian community in New England and attract people from different backgrounds who have interest in the Bulgarian culture, art, history, and traditions. The Center is located in the Greater Boston Area and will host the Bulgarian Church “St. Petka,” the Bulgarian School “Sv. sv. Kiril and Methodii,” events organized by the Bulgarian-American Cultural Center “Madara”, and initiatives sponsored by other groups and organizations.

We are raising funds for renovating the new building for the community. Please join our efforts. If you would like to donate, click on the button below:

Donations so far:

Click here to donate

Read more about the new building here.

For other ways to donate, please visit our Donate area. There you can find more detailed information regarding 


We hope you join us this fall in exploring the Bulgarian language and culture! Заповядайте!

Организаторите на 🌹Фестивала на Розата канят всички деца да участват в шестия конкурс за детска рисунка на тема:

“Роза Дамасцена – българско съкровище”

Правила за участие:

▪ Произведенията трябва да бъдат представени лично на фестивала на 5 юни от 11ч, в Български Център в Нова Англия / 310 River St, Billerica, MA.

▪ Участниците ще бъдат разделени в две групи:

– деца до 9г

– деца над 10г

▪ Всички произведения трябва да са с максимален размер 18″ x 18″ инча.

▪ Участниците могат да използват различни материали за своите произведения на изкуството като акварелна или маслена боя, пастел, молив или маркер.

▪ Името и възрастта на детето трябва да бъдат написани на обратната страна на рисунката.

▪ Творбите ще се оценяват по следните критерии:

– Изразителни рисунки и креативност на базата на темата.

– Цветови решения – комбиниране на цветове, създаване

на гама от цветове и хармония.

Творбите ще бъдат изложени на открито по време на фестивала. Победителите за всяка група ще бъдат обявени в 13:30 часа, и ще получат грамота и награда. Приготвени са изненади за всеки участник!

Очакваме Ви!

The organizers of the 🌹Rose Festival would like to invite all children to participate in the sixth annual contest for kids drawing with a theme:

“Rose Damascena – A Bulgarian Treasure”

Rules for participation:

▪ Artworks need to be presented in person, at the festival on June 5, at 11am at the Bulgarian Center of New England, 310 River St, Billerica, Ma.

▪ Participants will be separated into two groups:

– children 9yrs and under

– children 10yrs and over

▪ All works are to be sized a maximum 18″ x 18″ inches.

▪ Participants can utilize various materials for their artwork such as watercolors or oil paint, crayon, pencil, or marker.

▪ Name and age of the child should be written at the reverse side of the drawing.

▪ The entries will be judged by the following criteria:

– Expressive drawings and creativity based on the theme

– Color solutions – combining colors, creating a range of

colors and harmony.

The artworks will be displayed in the outdoor exhibition during the festival. Winners for each group will be announced at 1:30 pm, they will receive an award and prize. All participants will receive a surprise.

We can’t wait to see you!

Заповядайте на Фестивала на Розата 2022!
(English below the Bulgarian announcement):

След двегодишна пауза, Ви каним да изживеем заедно един вълшебен ден с отбелязването на Фестивал на Розата 2022. 🌹

Дата: 5 Юни 2022 г. от 11:00 до 15:00 ч.
Адрес: Български Център в Нова Англия (БЦНА), 310 River Street, Billerica, MA 01821.

Присъединете се в честването на пренесената от Розовата Долина вече вековна традиция, посветена на благоуханната Роза Дамасцена. Очаквайте много веселие, вкусна храна, музика и танци за душата и томбола с награди за малки и големи. А децата ще имат възможност да покажат тяхната артистичност и любов към България в 6-тия Конкурс за Детска Рисунка “Роза Дамасцена — българско богатство.”

Програма:
11:00 ч. Официално откриване на Фестивала на Розата 2022
11:30 – 14:30 ч. Програма с народни танци и изпълнения от ансамбъл “Лудо Младо”
11:30 – 14:00 ч. Храна
13:30 ч. Обявяване на победителите от Конкурса на Детска Рисунка
14:00 ч. Томбола с награди
15:00 ч. Официално закриване на Фестивала на Розата 2022

За музикалното настроение на гости и участници ще се погрижи талантливата Снежина Пенчева!

За повече информация за темата и правилата на Конкурс за Детска Рисунка, моля вижте приложената информация или ни пишете на Фейсбук страницата на фестивала: https://www.facebook.com/RoseFestivalBostonUSA/

След двегодишно прекъсване, се радваме отново да се видим, и то в наша собствена сграда, на българската общност от всички точки на Нова Англия! Заповядайте да се повеселим и да подкрепим българското народно творчество, традиции и култура!

***

На Фестивала на Розата ще можете подкрепите БЦНА и като участвате в нашата томбола с награда Sony PS5 Disk Edition Console за вашето дете! Билетите за томболата са на цена от $25. Разполагаме само със 100 билета и ще проведем томболата веднага след разпродажбата им! Билети ще се продават на място в БЦНА на адрес 310 River Street, Billerica на:
– Гергьовденски пикник в неделя, 22 май, 2022 г., от 11:00 до 16:00 ч.
– Фестивал на розата 2022 в неделя, 5 юни, 2022 г., от 11:00 до 15:00 ч.
– BCNE’s Crafts and Arts Fair в неделя, 12 юни, 2022 г., от 10:00 до 14:00 ч.

Средствата набрани чрез томболата също ще донесе на съвпадаща субсидия по гранта в същия размер (до общ максимум от $40,000!)

Очакваме Ви с нетърпение!

от Организаторите на Фестивал на Розата 2022

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Join us for Rose Festival 2022!

After a two-year break, we are thrilled to invite the Bulgarian community to Rose Festival 2022!🌹

Date: June 5, 2022 from 11 a.m. to 3 p.m.
Address: Bulgarian Center of New England, 310 River Street, Billerica, MA 01821

Join us for a celebration of the Rose Valley, a century-old tradition dedicated to the fragrant Rose Damascene. Expect a lot of joy, delicious food, music for the soul, and a lottery with prizes for both young and old. Children will have the opportunity to show their artistic skills and love for Bulgaria at the 6th Children’s Drawing Contest with the theme of “Rose Damascene – A Bulgarian Treasure”

Program:
11 a.m. Official opening of the Rose Fest 2022
11:30 a.m. to 2:30 p.m Folk dancing and performances by “Ludo Mlado” ensemble
11:30 a.m. to 2 p.m. Food served
1:30 p.m. Announcement of the winners of the Children’s Drawing Contest
2 p.m. Raffle prizes
3 p.m. Official closing of the Rose Fest 2022

The talented Snezhina Pencheva will once again delight us with her music!

For more information on the topic and rules of the Children’s Drawing Contest see the poster below or contact the organizers on the Facebook page:https://www.facebook.com/RoseFestivalBostonUSA/

After a two-year break, we look forward to getting together again — in a brand-new home of our own, for Bulgarians from all parts of New England! Join us to celebrate, to share and to support Bulgarian folk art, traditions, and culture!

***

At Rose Festival 2022 you can also support BCNE by purchasing a raffle ticket for your chance to win a brand-new, hard-to-come-by Sony PS5 Disk Edition Console for your children! $25 per ticket for a chance to win and only 100 tickets will be sold! This is a great chance to win and your donation will be matched through BCNE’s grant! Raffle tickets will be sold in person at BCNE (310 River Street, Billerica, MA) at the following events:
-St. George’s Day Picnic on Sunday, May 22, 2022, from 11 a.m. to 4 p.m.
-Rose Festival 2022 on Sunday, June 5, 2022, from 11 a.m. to 3 p.m.
-BCNE’s Crafts and Arts Fair on Sunday, June 12, 2022, from 10 a.m. to 2 p.m.

Your generous support will be matched dollar for dollar by the BCNE grant up to $40,000!
Once all tickets are sold, the raffle will take place, so don’t wait until the last minute to purchase your lucky ticket!

We can’t wait to see you!

The Team of Rose Festival 2022

БЦНА получава грант от $40,000 по програма на Massachusetts Cultural Facilities Fund(English text below)

Скъпи приятели,

С радост искаме да споделим, че средствата по гранта на Massachusetts Cultural Facilities Fund, за който кандидатствахме преди няколко месеца, бяха одобрени за сумата от $40,000!

С помощта на средствата от този грант ще бъде подменена отоплителната система и ще бъдат закупени и инсталирани разделителни стени, които да ни позволят за използваме голямата зала на горния етаж като отделни класни стаи. Днес бихме желали да отбележим този момент и да изкажем благодарност към цялата българска общност за подкрепата и неуморния труд за създаването и закупуването на наша собствена сграда!

По регламент средствата от гранта представляват 50% щатска субсидия от цялата сума по проекта. Предстои ни сериозна работа както по проекта, така и по събирането на допълнителни средства за реализирането му. Приканваме Ви да подкрепите този проект:

Дарете средства за нова отоплителната система и разделителни стени тук!-https://paypal.me/bgcne Вашето дарение ще донесе съвпадаща субсидия по гранта в същия размер (до общ максимум от $40,000!)

Можете да ни подкрепите и като участвате в нашата томбола с награда Sony PS5 Disk Edition Console за вашето дете! Билетите за томболата са на цена от $25. Разполагаме само със 100 билета и ще проведем томболата веднага след разпродажбата им!

Билети за Томболата с награда SONY PLAY STATION 5
ще се продават на място в БЦНА на адрес 310 River Street, Billerica, MA по време на:

-Гергьовденски пикник в неделя, 22 май, 2022 г., от 11:00 до 16:00 ч.
-Фестивал на розата 2022 в неделя, 5 юни, 2022 г., от 11:00 до 15:00 ч.
-BCNE’s Crafts and Arts Fair в неделя, 12 юни, 2022 г., от 10:00 до 14:00 ч.

Средствата набрани чрез томболата също ще донесе на съвпадаща субсидия по гранта в същия размер (до общ максимум от $40,000!)

Българският Център в Нова Англия е нашият общ дом далеч от България. С общи усилия и с помощта на този грант от щата Масачузетс ще успеем да подменим отоплителната система на сградата и да инсталирани разделителни стени, които да ни позволят за използваме голямата зала на горния етаж като отделни класни стаи за децата в Българското училище.

Благодарим Ви от сърце!

С признателност,
Екипът на Българския Център в Нова Англия

___________________________________

BCNE Awarded $40,000 Grant through Massachusetts Cultural Facilities Fund

Dear friends,

We are thrilled to share the news that BCNE’s application for a capital grant from the Massachusetts Cultural Facilities Fund was approved for the amount of $40,000!

This is a matching grant that will be used for the replacement of the heating/HVAC system and for partition walls for the upstairs hall that will allow us to divide the space into classrooms when needed. Today we would like to celebrate this exciting news and the Bulgarian community’s continued support and tireless work. The home we were able to purchase for the Bulgarian community would not be a reality today without you!

While we have a lot of work for completing the project ahead of us, you can support our work!

Donate to help us raise funds for a new heating system and classroom dividers here! – https://paypal.me/bgcne
Your generous support will be matched dollar for dollar by this grant up to $40,000!

You can also support our work by purchasing a raffle ticket for your chance to win a brand-new, hard-to-come-by Sony PS5 Disk Edition Console for your children! $25 per ticket for a chance to win and only 100 tickets will be sold! This is a great chance to win and your donation will be matched through BCNE’s grant!

Raffle tickets for the chance to win a SONY PLAY STATION 5
will be sold in person at BCNE, 310 River Street, Billerica, MA at the following events:

-St. George’s Day Picnic on Sunday, May 22, 2022, from 11 a.m. to 4 p.m.
-Rose Festival 2022 on Sunday, June 5, 2022, from 11 a.m. to 3 p.m.
-BCNE Craft and Arts Fair on Sunday, June 12, 2022, from 10 a.m. to 2 p.m.

Your generous support will be matched dollar for dollar by the BCNE grant up to $40,000!Once all tickets are sold, the raffle will take place, so don’t wait until the last minute to purchase your lucky ticket!

The Bulgarian Center of New England is our cultural home far away from Bulgaria. Together, and with the help of this grant from the State of Massachusetts, we will replace the building’s antiquated heating/HVAC system with a new, reliable one. We will purchase and install partition walls for the upstairs hall that will allow us to divide the space into classrooms for our children attending the Bulgarian School.

Thank you from the bottom of our hearts!

Sincerely,
The team at the Bulgarian Center of New England