Thank you for making the Award Celebration in Honor of Violeta Jeljazkova a success!

English below

~~~~~~~~~~~

Скъпи приятели,

На 11ти ноември 2018 в Бостън се състоя вълнуващо тържество по случай връчването на медал „Иван Вазов“ на Виолета Желязкова. Медалът бе връчен от Генералния консул на Република България, Мая Христова – благодарим Ви, г-жо Генерален консул, че бяхте с нас!

Тържеството беше значимо събитие за Виолета, за всички нейни български и американски приятели и за българската общност в Бостън. Благодарим ти, Вили от сърце, за всичката радост, с която ни даряваш през годините и че предаваш умението и дългогодишния си опит в културната дейност на тези около теб.

Изказваме дълбока благодарност на Държавната агенция на българите в чужбина, че оцени приноса на Вили; и на всички за присъствието и подкрепата ви. Помощта ви беше много ценна и допринесе за хубавото настроение на вечерта и за събиране на дарения.

От името на Българския център в Нова Англия изказваме искрена благодарност на чудесния екип, който организира и проведе това събитие и на всички дарители и доброволци.  Те вложиха много енергия и обич през последните седмици.

Благодарим на:

 • Ванча Картолова, Ирина Тодорова и Боряна Занева, за координиране на организацията и водене на тържеството;

 • Таня, Коста, Виолета и Гергана Харалампиеви, Таня Ненкова, Невяна и Слави Тодоров за подготовката и координирането на толкова активния и успешен тих търг;

 • Виктория Анастасия, Инна Цветкова, Александра Грашкина-Христов,  Лили Попова-Флашенбърг, Надя Улман, Димитър Димитров, Глория, Александър и Диан Соловей, Евани Попдончева за администриране на събитието, връзка с общността и медиите;

 • Нели Тончев за артистичен дизайн;

 • Алекс Стоянов, Елица Стойнева, DJ Русков; Лудо Младо с Петър Петров, Мариета Мирчева, Мария Атанасова, Веселина Рахнева, Петя Христова, Светлин Димов за чудесния концерт;

 • Юлия и Станимир Дюлгерови снимките;

 • Венета Андреева, Калина Карлоу за поздравленията от Българското училище в Бостън;

 • Антоанета и Любомир Нечеви за това, че направиха възможно да се вее българското знаме; Петко Янъков за дарените красиви цветя;

 • и на многото дарители и участници в тихия търг, на всички доброволци!

Скоро ще публикуваме информация за даренията. Може да следите новините на страницата ни и във Facebook. Влезте тук да разгледате снимките от събитието.

Сърдечни поздрави,

От борда на директорите
Български център в Нова Англия

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dear friends,

On November 11, 2018, an exciting celebration took place in Boston on the occasion of the awarding of the “Ivan Vazov” Medal to Violeta Jeliazkova. The medal was bestowed by the Consul General of the Republic of Bulgaria, Maya Hristova – thank you, General Consul, that you were with us!

The celebration was a significant event for Violetta, for all our Bulgarian and American friends and for the Bulgarian community in Boston. Thank you, Vili  from our hearts, for all the joy you have given us over the years, and for passing on your skills and years of experience in organizing the NE region’s cultural activities to those around you.

We are deeply grateful to the State Agency of the Bulgarians Abroad for appreciating Violeta’s contribution; and everyone for your presence and support.

On behalf of the Bulgarian Center in New England, we express our sincere gratitude to the wonderful team that organized and held this event and to all donors and volunteers. They put a lot of energy and love in the last few weeks in making this event a success.

Thanks to:

 • Vancha Kartolova, Irina Todorova and Boryana Zaneva, for coordinating the organization and holding the celebration;

 • Tanya, Costa, Violeta and Gergana Haralampievi, Tanya Nenkova, Neviana and Slavi Todorov for the preparation and coordination of such an active and successful silent auction;

 • Victoria Anastasia, Inna Tsvetkova, Alexandra Grashkina-Hristov, Lily Popova-Flashberg,  Nadia Ullman, Dimitar Dimitrov, Gloria, Alexander and Dian Solov, Evan Popdoncheva for administration of the event, community and media relations;

 • Nelly Tonchev for artistic design;

 • Alex Stoyanov, Elitsa Stoyneva, DJ Ruskov; Ludo Mlado with Petar Petrov, Marieta Mircheva,   Maria Atanasova, Veselina Rahneva, Petya Hristova, Svetlin Dimov for the wonderful concert;

 • Julia and Stanimir Dyulgerov photos;

 • Veneta Andreeva, Kalina Carlow for the Greetings from the Bulgarian School in Boston;

 • Antoaneta and Lyubomir Nechevi for making it possible to see the Bulgarian flag; Petko Yanakov for the beautiful flowers donated;

 • and the many donors and participants in the silent auction, to all volunteers!

We will soon post information about the donations. Please follow the news on our site and Facebook. Here are some pictures from the event.

Kind regards,

From the board of directors
The Bulgarian Center in New England