Celebration of Bulgaria’s National Liberation 

Invitation in English below!

**********************************

Българският център в Нова Англия, българското училище “Св. св. Кирил и Методий” в Бостън и българската църква “Св. Петка” имат удоволствието да ви поканят на

Годишния концерт и парти по повод 3-ти март, национален празник на Република България!

Прекрасен празник придружен от вечеря и танци. След концерта DJ Wili Stone ще се погрижи за музикалната атмосфера и вашето добро настроение.
Това е най-голямото събитие на общността ни за годината!

НЕДЕЛЯ, 5-ти МАРТ, 2023
Вратите отварят в 16:00 ч., концертът започва в 16:30ч.
Адрес: Melrose Memorial Hall на 590 Main St.
Melrose, MA 02176

БИЛЕТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО: 
$30 за възрастни
$20 за деца от 6-14 и пенсионери 65+ с личен документ

НА ВРАТАТА: 
$35 за възрастни
$25 за деца 6-14 и пенсионери 65+ с личен документ
$15 Вечеря

Билети може да купите предварително онлайн с карта тук: https://m.bpt.me/event/5709834
или с пари в брой от българското училище всяка събота в Билерика.
В класа по танци с Петър Петров всеки петък от 19ч. в Arlington Masonic Temple, Arlington. и в класа по танци на Мариета Мирчева всеки петък във Българското училище в Билерика. 

За повече информация: Ванча Картолова 617-669-4927-vancha@bulgariancenter.org.

Цената на всеки билет включва $1.00 за реставрация на Melrose Memorial Hall.

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР:

New Home Real Estate 

ПЛАТИНЕН СПОНСОР:

Milara

ЗЛАТЕН СПОНСОР:

Plumr

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ:

Law offices of David Flashenburg
Legal Edge Real Estate Inc.
Euro Food Hub
Advision by Candor

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ:

Law offices of Vassil Nenkov
Windows Cleaning Expert
Mass Bay Dental

ПОДДРЪЖНИЦИ:

Balkan Enterprise 
Draw to Grow
VinKari Safari

Всички събрани средства ще отидат за поддръжката на нашия общ дом в Билерика и в подкрепа на нашите предстоящи културни събития.

*************************************
Още за събитието:

Тази година ще имаме възможност да се любуваме на изпълненията на:

Здравка Николова обича музиката и цял живот е мечтала да пее. Тя е една от хористките в “Диви жени” и едновременно с това преподава на деца от първи клас в българското училище в Бостън. Обича да помага на децата да растат като щастливи хора. Опитва се да съчетава любовта си към преподаването и любовта си към пеенето.

Деца от българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Бостън, които са ни подготвили специални изненади.

Татяна Сърбинска с “Диви жени” и “Зорница”
Татяна Сърбинска е основател и директор на българските вокални групи “Диви жени” и “Зорница” (Бостън) и “Орфея” (Вашингтон). Обучава ансамбли и води майсторки класове и семинари по традиционни вокални техники и джаз импровизация в САЩ. Призната певица, преподавателка, музикален директор и композитор както в САЩ, така и в България, тя е известна като “гласът на Пирин”. Нейните групи, Диви Жени и Зорница, са участвали в няколко турнета в цяла България и в любими български телевизионни предавания.

“Диви жени” е български хор и група, основана през януари 2000 г. Изпълняват концертна и танцова музика – от традиционен фолклор до хорови аранжименти – на фестивали, концерти, сватби и танци в района на Бостън, Кънектикът, Ню Йорк и България. 

“Зорница” е първата мъжка група в Америка за български фолклорни и градски песни. Тази бостънска групата изпълнява музика основно от югозападна България и Македония от 1992 г. насам.

Танцов ансамбъл “Лудо Младо” е основан в Бостън, Масачузетс през 2002 година. Ръководители и хореографи на групата са Петър Петров, бивш професионален танцьор от българският държавен ансамбъл “Родопа” и Мариета Мирчева, възпитаник на Националното училище за танцово изкуство в София, България. Мисията на Лудо Младо е да съхрани и популяризира богатите танцови традиции на България. 

Клуб по народни танци “7/8-ми” e основан през 2016 г. от Мариета Мирчева. Задачата на клуба по танци е да учи децата и възрастните на основни и популярни български хорá, да им помогне да развият чувство за ритъм и координация, и не на последно място да ги накара да се забавляват докато танцуват. Репетициите се провеждат всеки петък в Българският Център в Нова Англия.

Валентина Лавчева е певица с дългогодишен опит в най-известните български хорове, “Мистерия на българските гласове” и “Големите български гласове”. Има записи и участия с музиканти като Янка Рупкина и Теодосий Спасов. Валентина Лавчева притежава репертоар от песни от различни жанрове на музиката, изпълнявани на различни езици.

**************************************

The Bulgarian Center of New England, The Bulgarian School “Sv. sv. Kiril i Metodii” and The Bulgarian Church “St. Petka” are honored to present the

2023 ANNUAL CELEBRATION of Bulgaria’s National Liberation Day

A wonderful concert followed by light dinner and dancing. Music by DJ Wili Stone.
The biggest annual celebration for the Bulgarian community and our friends in New England!

SUNDAY, MARCH 5th, 2023
Doors open at 4:00 pm, concert starts at 4:30 pm.
Melrose Memorial Hall
590 Main St., Melrose, MA 02176

ADVANCE purchase of tickets for the concert and party:
$30 general admission
$20 for children 6-14 and adults 65+ with ID

AT THE DOOR: 
$35 general admission
$25 for children 6-14 and adults 65+ with ID
$15 Dinner

Advance tickets can be purchased online here: 
https://m.bpt.me/event/5709834
Cash only tickets also available at The Bulgarian School in Billerica. At the Folk dance class with Petar Petrov every Friday from 7pm. in Arlington Masonic Temple, Arlington and at the Folk dance class with Marieta Mircheva every Friday at the Bulgarian School in Billerica.

For more information, please email vancha@bulgariancenter.org
or call Vancha at 617-669-4927

The price of admission includes a $1.00 donation to the Memorial Hall Restoration Fund.

GENERAL SPONSOR:

New Home Real Estate 

PLATINUM SPONSOR:

Milara

GOLD SPONSOR:

Plumr

SILVER SPONSORS: 

Law offices of David Flashenburg
Legal Edge Real Estate Inc.
Euro Food Hub
Advision by Candor

BRONZE SPONSORS:

Law offices of Vassil Nenkov
Windows Cleaning Expert
Mass Bay Dental

SUPPORTERS: 

Balkan Enterprise 
Draw to Grow
VinKari Safari

All the proceeds from the event will go towards the upkeep of our community center in Billerica and in support of our cultural programming in the upcoming year. 

********************************

About the event: 

This year we are happy to welcome:

Zdravka Nikolova loves music and has dreamed of singing all her life. She is one of the choristers at “Divi Jeni” and, at the same time, teaches first-grade children at the Bulgarian school in Boston. She loves helping children grow as happy people. She tries to combine her love of teaching and her love of singing.

Children from the Bulgarian School “Sv. Sv. Kiril i Metodii” in Boston performing Bulgarian classics.

Tatiana Sarbinska with Divi Zheni and Zornitza
Tatiana Sarbinska is the founder and director of vocal ensembles Divi Zheni and Zornitsa (Boston) and Orfeia (Washington, DC). She has coached ensembles and has conducted master classes and seminars on traditional vocal technique and vocal jazz improvisation throughout the US. An acclaimed professional singer, educator, director, and composer in both the US and Bulgaria, she is known as the Voice of Pirin. Her ensembles, Divi Zheni and Zornitsa, have performed on several tours across Bulgaria and have been featured on popular Bulgarian television.

Divi Zheni (“Wild Women”) is a women’s Bulgarian chorus and band founded in January, 2000. They perform concert and dance music, ranging from traditional folk style to choral arrangements, at festivals, concerts, weddings, and dances in the Boston area, Connecticut, New York, and Bulgaria. 

Zornitsa (“Morning Star”) is America’s first men’s performing ensemble for Bulgarian folk and town music. This Boston-based group has performed southwestern-Bulgarian and Macedonian music since 1992.

Folk dance ensemble “Ludo Mlado” was founded in Boston in 2002. Leaders and choreographers of the group are Peter Petrov, a former professional dancer from the Bulgarian State Ensemble “Rodopa” and Marieta Mircheva, a graduate from the National School of Dance Art in Sofia, Bulgaria. Ludo Mlado’s mission is to preserve and showcase Bulgaria’s rich tradition in dance. 

Folk dance club “7/8-ths” was founded in 2016 by Marieta Mircheva. The mission of “7/8-ths” is to teach children and adults dances from all regions of Bulgaria, to help them develop a sense of rhythm, make new friends, and have fun! Rehearsals are held every Friday at the Bulgarian Center оf New England. 

Valentina Lavcheva is a singer with over 30 years experience in two of the most famous Bulgarian choirs, “The Mystery of Bulgarian Voices” and “The Great Voices of Bulgaria.” She has performed and recorded with musicians such as Yanka Rupkina and Teodosii Spasov. Valentina Lavcheva sings in different music genres and in languages from around the world.