BCNE website updates

Dear friends,

Happy New Year to all of you!

Now it is the perfect time for the Bulgarian Center of New England to thank you for your support and generosity!

Thanks to your donations, we have achieved a lot so far.

From the beginning of 2019 until now thanks to donation campaigns, many events and cooperation with many Bulgarian organizations – BCNA managed to collect funds to purchase a building:

– $50,000 – 2019

– $136,000 -2020

– $147,000 – 2021

– $80,000 – 2022

Information about the building:

– $91,000 down payment on the building and $448,000 in financing through Eastern Bank

– monthly loan repayment installment is $2550 without additional costs for (electricity, internet, cleaning, heating and others). The loan is fully covered by the Bulgarian school.

Completed projects to date:

– Fully finished ground floor.

– 3 fully finished classrooms

– Two sliding walls were installed, as a result of which two more classrooms were separated. Total value $160,000

– Construction of playground $55,000- completed 11/22

– Install sliding wall in great hall $27,000 – completed 11/22

Future projects:

– replacement of the heating system and addition of a gas line. Total amount $40,000 – down payment $17,000. – project should start in the spring.

– Construction of a fence around the playground.

Total $9,000 – down payment $5,000. – should be installed in 4-6 weeks.

Other future projects:

– roof replacement (estimated value $30,000)

– building a chapel (estimated cost $70,000)

Thank you for your donations so far, for your trust and support!

➡️If you haven’t had a chance to make a donation for 2022, please donate here https://paypal.me/bgcne and share on social networks!

➡️If your employer doubles donations, you can see the BCNA information (for matching donations) here: https://bulgariancenter.org/about-us/bylaws/

➡️If you shop on Amazon, please use AmazonSmile with a link to Bulgarian Center Of New England Inc.: smile.amazon.com/ch/46-1401925 (when you choose BCNA, the organization receives a donation at no additional charge to you).

Thank you 🤍💚❤️

____________________________________________________________________________________________________________

Bulgarian

*********************

Скъпи приятели,

Честита нова година!

Българския център в нова Англия иска да ви благодари за подкрепата и щедростта!

Благодарение на вашите дарения постигнахме много досега.

От началото на 2019 до сега благодарение на дарителски кампании, много събития и сътрудничество с много български организации – БЦНА успя да събере средства за да закупи сграда.

– $50 000 – 2019

– $136 000 – 2020

– $147 000 – 2021

– $80 000 – 2022

Информация за сградата:

– $91 000 предплата за сградата и $448 000 са финансирани през Eastern Bank

– Mесечна вноска по погасяване на заема е $2550 без допълнителни разходи за (електричество, интернет, почистване, отопление и други). Заемът се покрива изцяло от Българското училище.

Завършени проекти:

– Напълно завършен приземен етаж.

– 3 напълно завършени класни стаи

– Инсталирани са две плъзгащи стени в резултат на което са обособени още две класни стаи. Обща стойност $160 000

– Построяване на детска площадка $55,000- завършен 11/22

– Инсталиране на плъзгаща стена в голямата зала

$27 000 – завършен 11/22

Бъдещи проекти:

– Подмяна на отоплителната системата и добавяне на газ линия. Обща сума $40 000- предплата $17 000. – проектът трябва да започне пролетта.

– Построяване на ограда около детската площадка. Обща сума $9 000 -предплата $5 000. – трябва да бъде инсталирана от 4-6 седмици.

Други бъдещи проекти:

– Cмяна на покрив (приблизителна стойност $30 000)

– Построяване на параклис (приблизителна стойност $70 000)

Благодарим Ви за даренията до сега, за доверието и подкрепата!

➡️Ако не сте имали възможност да направите дарение за 2022 г., моля дарете тук https://paypal.me/bgcne и споделете в социалните мрежи!

➡️Ако Вашият работодател удвоява дарения, можете да видите информацията на БЦНА (for matching donations) тук: https://bulgariancenter.org/about-us/bylaws/

➡️Ако пазарувате от амазон моля използвайте AmazonSmile с линк към Bulgarian Center Of New England Inc.: smile.amazon.com/ch/46-1401925 (когато изберете БЦНА, организацията получава дарение без добавена такса към Вас).

Благодарим Ви🤍💚❤️